Kontrola podatkowa w domu / mieszkaniu

Kontrola podatkowa w domu podatnika

Często miejsce zamieszkania jest wskazywane przez przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą, jako miejsce wykonywania działalności. Należy mieć na uwadze, że organy podatkowe i skarbowe mają prawo do dokonania kontroli w domu lub mieszkaniu podatnika.

Kontrola podatkowa w mieszkaniu podatnika

Zgodnie z artykułem 288 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej (Tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 201 ze zm.) organ dokonujący kontroli ma prawo wejść na teren lub do lokalu mieszkalnego, którego podlega kontroli – jeśli zostały one podane jako siedziba lub miejsce wykonywanej działalności kontrolowanego podatnika.

Dokonanie takich oględzin odbywa się za zgodą podatnika. W przeciwnym razie kontrolerzy muszą uzyskać pisemną zgodę prokuratora rejonowego, którą muszą przed przystąpieniem do czynności przedstawić. Następnie przygotowywany jest protokół z przebiegu tych czynności, który musi zostać zatwierdzony przez prokuratora.

Kontrola podatkowa może również odbyć się w lokalu mieszkalnym przypadku uzyskania informacji, że prowadzona jest niezgłoszona działalność gospodarcza lub mogą być w nim przechowywane dokumenty mogące określić wystąpienie należnego zobowiązania podatkowego. Podobnie jak wcześniej, mogą takiej kontroli dokonać upoważnieni pracownicy organu podatkowego posiadający zgodę prokuratora rejonowego.

Kontrola celno-skarbowa w domu podatnika

Zgodnie z artykułem 64 ust. 1 pkt 6 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1947 ze zm.) organy kontrolne mogą dokonać przeszukania lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń i rzeczy z wykorzystaniem psów służbowych i urządzeń technicznych w ramach kontroli celno-skarbowej.

Warto zaznaczyć, że przepisy zezwalają aby w uzasadnionych przypadkach kontrola celno-skarbowa została wszczęta na podstawie okazania legitymacji służbowej. Podany przepis jest jednak mało precyzyjny i budzi sporo wątpliwości, gdyż nie określa podejrzenie naruszenia jakich przepisów stanowi uzasadniony przypadek podjęcia takiej kontroli.