Wydatki na paliwo poniesione zagranicą w kosztach firmy

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gosp. w przypadku odbycia podróży służbowej poza granicę Polski z wykorzystaniem samochodu firmowego, mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Możliwość taka wynika z rozporządzenia Ministra Finansów zawarta w paragrafie 12 ust. 3 w sprawie prowadzenia KPiR.

Jak prawidłowo udokumentować zakup paliwa

§ 14 ust. 5 wcześniej wspomnianego rozporządzenia mówi, że koszty poniesione za granicą na zakup benzyny mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Istotnym jest aby takie potwierdzenie zakupu posiadało:

  • datę i pieczątkę jednostki wydającej pokwitowanie,
  • ilość, cenę jedn. oraz całkowitą wartość zakupu paliwa.

PPoza tym, należy z tyłu paragonu wpisać następujące informacje – imię, nazwisko, nazwę i adres firmy oraz rodzaj zakupionego towaru.

Rozliczenie paragonu w walucie obcej

Ponieważ otrzymany dowód zakupu będzie w walucie obcej, należy dokonać jego przeliczenia na polskie złote. Przeliczenia dokonuje się z wykorzystaniem średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego przed dokonaniem zakupu.

PRZYKŁAD: Dokonując zakupu w środę, obliczamy wg kursu z wtorku, natomiast ponosząc wydatek w poniedziałek obliczmy według kursu obowiązującego w piątek. Oczywiście pod warunkiem, że któryś z tych dni nie był dniem ustawowo wolnym od pracy. W takim wypadku cofamy się dalej wstecz do, aż do ostatniego dnia roboczego.