Wykazanie VAT w późniejszym terminie

Wykazanie VAT w późniejszym terminie

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do poprawnego określenia obowiązku podatkowego wynikającego z zapłaconych i pobranych zaliczek na podatek od towarów i usług. Błędy w tym zakresie mogą skutkować konsekwencjami dla przedsiębiorcy.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty VATu?

Według przepisów ogólnych ujętych w ustawie o VAT obowiązek ten powstaje w momencie dokonania dostawy towaru, lub w przypadku usługi, momentu ich wykonania usługi. Zatem termin ten jest dosyć jasno określony w przepisach i nie można go dowolnie ustalać.

Określenie zobowiązania VAT w niewłaściwym okresie

Wykazanie obowiązku zapłaty podatku VAT w późniejszym okresie może zostać dokonane poprzez np. wystawienie faktury VAT z w kolejnym miesiącu po miesiącu, w którym zrealizowano usługę lub dostarczono towar. Według przepisów, fakturę należy wystawić nie później niż do 15 dnia miesiąc kolejnego miesiąca, w którym powstał obowiązek.

Manewr ten jednak nie zwalnia podatnika od zapłaty podatku VAT z miesiącu realizacji usługi (artykuł 19a ust. 1 – ustawa o VAT). Powinien on wykazać w deklaracji VAT powstanie obowiązku z okresie, w którym dokonano dostawy lub wykonania usługi.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zrealizował usługę w 25 września i wystawił fakturę z datą 3 październik. Jeśli na dokumencie widnieje następujący zapis:

Data Wystawienia: 03 październik 2017
Data Sprzedaży: 25 wrzesień 2017

W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien w deklaracji za wrzesień ująć informację o powstałym zobowiązaniu podatkowym.

PRZYKŁAD 2
Płatność została dokonana 28 sierpnia, towar dostarczono 5 września a fakturę wystawiono 8 września.

Data Wystawienia: 08 wrzesień 2017
Data Sprzedaży: 05 wrzesień 2017

Błędnie wystawiono fakturę. Jako datę sprzedaży należało wpisać 28 sierpnia, ponieważ zgodnie z przepisami otrzymanie zapłaty powoduje zobowiązanie podatkowe. W takiej sytuacji podatek do odprowadzenia powinien zostać ujęty w deklaracji za sierpień.

Możliwe konsekwencje

Popełnienie jednego z wyżej zaprezentowanych błędów skutkuje zaniżeniem zobowiązania podatkowego w danym miesiącu. Jeżeli podatnik samemu dokona korekty jedyną konsekwencją będzie zapłata odsetek z tytułu zaległości podatkowej. W przypadku wykrycia błędu przez organ kontrolny przedsiębiorca narażony jest na otrzymanie dodatkowej kary w postaci sankcji finansowych.