Zamiany w katalogu zwolnień podatkowych od 2018

Zamiany w katalogu zwolnień podatkowych od 2018

Nowelizacja przepisów podatkowych, która wejdzie w życie wraz z nastaniem nowego roku szykuje min. zmiany w katalogu zwolnień podatkowych dla osób fizycznych. W większości przypadków ulega podwyższeniu kwota przychodu, która uprawnia do zwolnienia.

W tym miejscu warto wymienić proponowaną zmianę w zwolnieniu z opodatkowania zapomóg otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. W przypadku, gdy zapomogi takie są otrzymywane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia niezależnie od ich wysokości, natomiast zapomogi z innych źródeł są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł.

Proponowane jest również całkowite zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów od byłego zakładu pracy w związku z łączącym ich uprzednio z tym zakładem stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, albo od następcy prawnego tego zakładu pracy lub od związków zawodowych.

Do kwoty 2.000 zł planowane jest podwyższenie jednorazowej wartości wygranych lub nagród w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług.

Również całkowicie zwolniona z opodatkowania będzie wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe.

To tylko kilka z proponowanych kilkunastu zmian w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pozostałymi propozycjami zmian w tym przepisie można zapoznać się pod poniższym linkiem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1878