Błędy w księgowości – kto ponosi odpowiedzialność?

Początkujący przedsiębiorca stoi przed koniecznością podjęcia wielu ważnych decyzji, które będą rzutować na sposób funkcjonowania jego firmy. Jedną z nich jest wybór właściwego biura rachunkowego, które zajmie się prowadzeniem księgowości przedsiębiorstwa. O ile niektórzy przedsiębiorcy prowadzący księgowość uproszczoną (Księga Przychodów i Rozchodów) podejmują się tego zadania samodzielnie, o tyle pełna księgowość jest już znacznie bardziej skomplikowana i wymaga pomocy specjalisty. W kontekście przedsiębiorstw, które zlecają prowadzenie księgowości na zewnątrz, powstaje więc pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za błędy rachunkowe.

Należy jasno i wyraźnie zaznaczyć, że za postępowanie wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych przewidziane są konsekwencje prawne. Karą może być grzywna lub pozbawienie wolności do lat 2. Zdarza się też, że obie powyższe kary stosowane są łącznie.

Księgowość w biurze rachunkowym

Oddelegowanie zadań związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych na zewnątrz firmy jest częstą praktyką. Posunięcie takie jest o tyle korzystne, że przedsiębiorca może wtedy zając się rozwojem firmy, obowiązki rachunkowo – finansowe powierza natomiast fachowcom zatrudnionym w biurze księgowym. Zdarza się też, że wypełnia je księgowy zatrudniony w firmie. Niezależnie od tego, jaką drogę obierze przedsiębiorca, powinien pamiętać, że przekazanie tych zadań innym podmiotom albo osobom nie zwalnia go z odpowiedzialności za powstałe błędy. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej za zobowiązania podatkowe przedsiębiorca może odpowiadać całym swoim majątkiem.

A co z biurem rachunkowym?

Choć pomyłki popełniane przez specjalistów od rachunkowości mogą okazać się dla przedsiębiorców bardzo dotkliwe, pamiętajmy, że nie zawsze są skutkiem zamierzonego działania. Konieczność przetwarzania wielu dokumentów i informacji, a także liczne obowiązki wynikających z ustawy sprawiają, że nawet bardzo dobry księgowy może po drodze popełnić pomyłkę, a ta zostanie dostrzeżona dopiero przez organ podatkowy.

Właśnie z tego powodu ustawodawca poprzez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nałożył na biura rachunkowe obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Pamiętajmy jednak, że obowiązek OC ogranicza się tylko do niektórych czynności prowadzonych przez biura rachunkowe.

Jak to wygląda w praktyce?

Chociaż dokumentacją księgową w firmie zajmuje się zatrudniające profesjonalistów biuro rachunkowe, odpowiedzialność za popełnione przez nie błędy nadal ponosi przedsiębiorca, który zlecił wykonywanie tych zadań. Dlatego kary finansowe będą dotyczyły właśnie przedsiębiorcy, a ten może odpowiadać całym swoim majątkiem. Przedsiębiorca może dochodzić swoich praw i wysunąć roszczenia w stosunku do biura rachunkowego. Ich zabezpieczeniem jest właśnie obowiązkowe ubezpieczenie OC.