Wypadek przedsiębiorcy. Zasiłek - świadczenie wypadkowe z ZUS

Wypadek przedsiębiorcy a ZUS

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i opłacającej składki społeczne przysługują z ZUS świadczenia w przypadku, jeśli ta podczas pracy uległa wypadkowi. Wielu samozatrudnionych zdaje się o tym nie pamiętać. Tymczasem opłacanie składki wypadkowej, która dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obligatoryjna, daje im prawo do korzystania ze świadczenia w sytuacji, kiedy na skutek problemów zdrowotnych będących skutkiem wypadku nie będą mogli wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Opłacanie składek społecznych należy do obowiązków przedsiębiorcy. Dzięki nim przedsiębiorca może korzystać ze świadczeń w okresie niezdolności do pracy. Jednak nie każdy przedsiębiorca wie, jakie świadczenia mu przysługują oraz jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.

Jakie składki na ubezpieczenie musi opłacać przedsiębiorca?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowi opłacania ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym, do którego można, ale nie trzeba przystąpić. Jeśli samozatrudniony tego nie zrobi, ale będzie opłacał terminowo składki na obligatoryjne ubezpieczenie społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe, będzie mógł liczyć na otrzymanie z ZUS świadczenia, jeśli ulegnie wypadkowi przy pracy.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie wypadkowe z ZUS?

Do wypłaty świadczeń z ZUS osobie samozatrudnionej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem podczas wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością ma zastosowanie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673). Jednak aby otrzymać takie świadczenie, należy spełnić poniższe warunki:

  • Wypadek przy pracy

Zdarzenie, które doprowadzi do niezdolności do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością, musi odpowiadać definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z ww. ustawą jest to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”. Mówi o tym art. 3 przytoczonego aktu prawnego. Czynnikiem zewnętrznym może być m.in działanie ludzi, maszyn, pojazdów albo sił natury. O wypadku mówimy też, kiedy zdarzenie ma miejsce podczas podróży służbowej albo szkolenia.

  • Konsekwencja

W konsekwencji tego zdarzenia dochodzi do trwałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu osoby samozatrudnionej.

  • Przyczyna

Do zdarzenia nie może dojść z winy przedsiębiorcy. Mowa tu o lekkomyślności lub zaniedbaniu samozatrudnionego, takim jak np. wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu.

  • Zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne

W chwili, gdy dojdzie do zdarzenia, przedsiębiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i nie może mieć zaległości względem ZUS.

  • Dokumentacja zdarzenia

Aby otrzymać świadczenie przedsiębiorca musi złożyć do ZUS odpowiedni wniosek oraz udokumentować zaistniałe zdarzenie. ZUS ustali w drodze decyzji rodzaj oraz wysokość wypłacanego świadczenia.

Samozatrudniony będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia, jeżeli wszystkie z ww. warunków zostaną spełnione jednocześnie.

Kiedy nie otrzymamy świadczenia wypadkowego?

Jednak nie każdy przedsiębiorca, który ulegnie wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia. Istnieje kilka okoliczności, które mogą to uniemożliwić. Jedną z nich jest zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w dniu, w którym dojdzie do zdarzenia, na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Świadczenie nie będzie wypłacane do czasu spłaty całości zadłużenia. Warto pamiętać też, że prawo do świadczenia przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Jak już wspomniano powyżej, świadczenie może być wypłacane, jeżeli przedsiębiorca opłacający składkę na ubezpieczenie wypadkowe i niemający zaległości względem ZUS ulegnie wypadkowi podczas podróży służbowej, szkolenia lub wykonywania usługi u klienta, co uznaje się za wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto wziąć jednak pod uwagę, że zdarzenia mające miejsce przed rozpoczęciem prazy i po jej zakończeniu (w tym drodze do pracy i z powrotem) nie są uznawane za wypadek przy pracy. Przedsiębiorca nie otrzyma zatem z tego tytułu świadczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe, do którego przystępuje się dobrowolnie.

Świadczenie chorobowe i odszkodowanie dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, a który ulegnie wypadkowi przy pracy, będzie mógł się ubiegać o wypłatę takich świadczeń jak:

  • zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy);
  • jednorazowe odszkodowanie (art.6 ust.1 pkt 4 ww. ustawy).

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Tarcza antykryzysowa - rolnictwo

Tarcza antykryzysowa, wsparcie dla rolników – koronawirus

Spowolnienie gospodarcze i trudności wywołane epidemią koronawirusa można dostrzec w różnych sektorach, również w rolnictwie. W Ministerstwie Rolnictwa zostały w związku z tym powzięte odpowiednie kroki. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy zakażeni COVID-19 oraz ci, których epidemia dotknęła w inny sposób?

Zmiany, które mają pomóc rolnikom, dotyczą wysokości zasiłków chorobowych w przypadku zarażenia COVID-19 oraz bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw. Na czym dokładnie polegają?

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa. Spadek obrotów samozatrudnionego

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Przedłużająca się epidemia i spowodowane nią spowolnienie gospodarcze nie pozostaje bez wpływu na sytuację samozatrudnionych. Niewielkie firmy, zwłaszcza te, których działalność jest związana z usługami i wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, mogą odczuwać to bardzo dotkliwie. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano rozwiązanie, które ma zapobiegać negatywnym skutkom takiej sytuacji.

Pomoc polegająca na dofinansowaniu samozatrudnionych przewidziana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Odpowiednie regulacje zostały wprowadzone art. 15zzc Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa Koronawirus - Postojowe

Tarcza antykryzysowa i pomoc dla przedsiębiorców

Rząd przedstawił program „tarczy antykryzysowej”, która stanowi pomoc dla firm w okresie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedzią premiera do firm może trafić łącznie pomoc w wysokości przekraczającej wartość 100 mld zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w postaci zwolnień z należnych składek, pożyczek oraz dofinansowań części kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych, a także składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń.

O jaką pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy?

Czytaj więcej

Zwolnienie z ZUS - Tacza 2.0 - Koronawirus

Tarcza 2.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami i znacznym obniżeniem przychodów, może mieć problem z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Aby ułatwić im przetrwanie trudnego dla wielu sektorów gospodarki okresu, rząd wprowadził przepisy, które umożliwiają zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 roku.

W pierwotnej wersji wytypowano szereg firm, które mogły skorzystać ze zwolnienia w ramach Tarczy Antykryzysowej, ostatnio jednak procedowane są nowe przepisy, które rozszerzają zakres pomocy oraz grono potencjalnych „beneficjentów” zwane Tarczą Antykryzysową 2.0.

Wciąż jednak kie każdy jednak będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, które jest jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Pomoc uzyskają ci przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki.
Czytaj więcej

Wydłużenie terminu składania PIT 2020 - Koronawirus

Wydłużenie terminu rozliczania deklaracji PIT w 2020 roku

Do kiedy należy składać zeznania podatkowe za rok ubiegły? Czy rząd wyszedł naprzeciw podatnikom, którzy w związku z pandemią koronawirusa mogą mieć problem z rozliczeniem PIT w ustalonym ustawowo terminie? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu osobom, w tym podatnikom, którzy planowali przy rozliczaniu podatku za rok ubiegły skorzystać z pomocy specjalistów. W związku ze wzmożoną zachorowalnością zmieniono sposób pracy w wielu firmach, w tym biurach podatkowych oraz księgowych. Obsługę interesantów tymczasowo zawiesiły też urzędy skarbowe.
Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – podstawowe informacje

W 2016 r. ówczesny rząd obiecał wprowadzenie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. prostej spółki akcyjnej (PSA). Ta obietnica to jeden z elementów zapowiedzianego wcześniej pakietu 100 zmian, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w naszym kraju. Taka zmiana miałaby być ukłonem w kierunku startupów działających w obszarze innowacyjnych technologii, ale niedysponujących odpowiednim kapitałem. Tym samym rząd chce zapobiec odpływowi polskich pomysłów poza granice kraju.

Założenie spółki akcyjnej wymaga w Polsce wysokiego kapitału zakładowego. To powstrzymuje wielu potencjalnych przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zapleczem finansowym. Rozwiązaniem problemu miałoby być wprowadzenie nowej formy działalności, czyli wspomnianej wyżej prostej spółki akcyjnej (PSA). Jej wprowadzenie pierwotnie zaplanowano na 1 marca 2020 roku. Ostatecznie jednak zostało przesunięte o rok. Obecnie mówi się o dacie 1 marca 2021 r.

Czytaj więcej

JPK - zmiany od kwietnia 2020

JPK – zmiany od kwietnia 2020

JPK_VAT to dokument, będący połączeniem składanych obecnie deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego obejmującego „ewidencję VAT”. Składanie takiego dokumentu będzie obligatoryjne dla dużych przedsiębiorców już od kwietnia bieżącego roku, a dla pozostałych począwszy od lipca.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.). Na mocy tych przepisów ustawodawca przewidział uproszczenie obowiązku sprawozdawczego dla przedsiębiorców poprzez połączenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK. Dane, które trzeba będzie wykazać w nowym dokumencie, nie tylko obejmują dotychczas składane informacje, ale wykraczają poza ten zakres.

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT w 2020

PIT 2020 – jak rozliczyć PIT-37 za rok 2019

Składanie deklaracji PIT to obowiązek każdego podatnika, który osiągnął opodatkowany przychód. Na formularzu PIT-37 rozliczają się osoby, które osiągnęły przychody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, a także z tytułu rent i emerytur.

Deklarację PIT składamy we właściwym ze względu na adres zamieszkania urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Jeżeli data 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, ostateczny termin składania deklaracji przechodzi na kolejny dzień roboczy. W roku bieżącym 30 kwietnia przypada w czwartek.

Czytaj więcej

Zmiany w JPK 2020 - co warto wiedzieć?

Zmiany w JPK – co warto wiedzieć?

Fiskus posiada różne instrumenty, które umożliwiają identyfikowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT i ściganie oszustów podatkowych. Jednym z takich narzędzi jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli dokument elektroniczny przesyłany przez przedsiębiorców organom podatkowym, a zawierający informacje o operacjach gospodarczych prowadzonych w danym okresie. Choć eksperci już teraz oceniają to narzędzie bardzo dobrze, Ministerstwo Finansów chce je nadal rozwijać, dzięki czemu ma być jeszcze skuteczniejsze.

Czytaj więcej