Zasiłek opiekuńczy po dniu 26 lipca 2020r.

Od dnia 12 marca do 26 lipca br. rodzicom przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Wprowadzenie tych przepisów było odpowiedzią na zaistniałą w kraju sytuację związaną z COVID-19.

Po 26 lipca rodzice nie mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony ww. przepisami. Obecnie, jeśli spełnią warunki określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870), zwanej dalej ustawą zasiłkową, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

O czym mówi ustawa zasiłkowa?

Zgodnie z zapisami przytoczonej ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8. roku życia, w następujących sytuacjach:

  1. Gdy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
  2. Jeżeli istnieje w stosunku do dziecka uzasadnione podejrzenie o nosicielstwo choroby zakaźnej.
  3. Gdy mamy do czynienia z chorobą niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą – zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) – lub chorobą opiekuna dziennego, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.
  4. W przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego albo rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia mu sprawowanie opieki.
  5. W przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale sprawującego nad dzieckiem opiekę w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym.

Nieprzewidziane zamknięcie placówki

Jednocześnie warto nadmienić, że za nieprzewidziane zamknięcie placówki, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, a uprawniające do zasiłku opiekuńczego, uważa się takie, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia zamknięcia. Z tego w oczywisty sposób wynika, że zamknięcia placówek takich jak szkoły, przedszkola i żłobki na okres wakacyjny nie można traktować jako zdarzenia nieprzewidzianego. W związku z powyższym nie będzie to okoliczność uprawniająca do pobierania zasiłku opiekuńczego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko nie zostało przyjęte do placówki z powodu limitu miejsc lub jeśli rodzić został poinformowany o odmowie przyjęcia dziecka. Zatem kiedy możemy mieć do czynienia z nieprzewidzianym zamknięciem placówki? Jedną z takich okoliczności jest kwarantanna, którą placówka może zostać objęta z powodu COVID-19 lub innej choroby zakaźnej. Inne przykłady nieprzewidzianych okoliczności to m.in.: zagrożenie powodziowe, remont budynku spowodowany nagłą okolicznością itp.

Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy może być wypłacany łącznie przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Okres ten nie jest zależny od liczby osób, które są uprawnione do zasiłku, a także od liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Jakie zmiany w podatkach weszły w życie z dniem 1 lipca 2020r.?

Z dniem 1 lipca 2020 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach dotyczących obowiązujących podatków. Wiele z nich pierwotnie zaplanowano we wcześniejszych terminach, jednak ostatecznie – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – ich wprowadzenie przesunięto na 1 lipca 2020 r. Co więcej, kolejnych zmian możemy się spodziewać już w październiku br., a następnych w styczniu 2021 r.

Warto nadmienić, że mające wejść w życie w najbliższym czasie zmiany, jak i te, które już zaczęły obowiązywać, nie wynikają z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Samodzielne przeanalizowanie stosownych przepisów może utrudniać fakt, że wprowadzono je różnymi aktami prawnymi. Najważniejsze z nich postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu, by ułatwić czytelnikom przygotowanie się do zaistniałych oraz nadchodzących zmian.

Nowa matryca stawek VAT

Na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. poz.568) z dniem 1 lipca br. zaczęła obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Wprowadzono ją dla uproszczenia przepisów dotyczących obowiązujących wcześniej stawek. Uproszczenie polega na objęciu jednakową stawką całych grup towarowych (działów CN). Zamiast obowiązującej do dnia 30 czerwca 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) obecnie ma zastosowanie:

  • w zakresie towarów – Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • w zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Wiążąca informacja stawkowa

Na podstawie tego samego aktu prawnego, co nowa matryca stawek VAT została wprowadzona możliwość wnioskowania o wiążącą informację stawkową (WIS). Możliwość taką uzyskali podatnicy z dniem 1 listopada 2019 r., a decyzje administracyjne wydane w sprawie WIS miały obowiązywać od dnia 1 kwietnia br., jednak termin ten przesunięto ostatecznie na 1 lipca br. Decyzje WIS zawierają opis towaru lub usługi (ewentualnie towarów lub usług), które składają się na jedno świadczenie ze wskazaniem ich klasyfikacji i właściwej stawki VAT. Decyzja WIS jest wiążąca dla organu podatkowego względem podatnika, na którego wniosek taka decyzja została wydana. Z ochrony takiej będą mogli skorzystać także inni podatnicy, powołując się na WIS zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozliczanie VAT od importu towarów

Od dnia 1 lipca 2020 r. zmianie uległy przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od importu towarów. Obecnie obowiązujące przepisy wprowadzono ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Zgodnie z nimi wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mogą już korzystać z możliwości rozliczania VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Co więcej, rozliczeń można dokonywać w terminie do 25. dnia następnego miesiąca, a nie – jak zobowiązywały podatników obowiązujące wcześniej przepisy – w ciągu 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Warto jednak pamiętać, że podatnicy, którzy skorzystają z możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT, nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji. Taką możliwość uzyskają ponownie dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia kwartału, w którym miał miejsce import towaru, od którego VAT rozliczono bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Kolejne zmiany w przepisach dotyczące rozliczania VAT od importowanych towarów wejdą w życie 1 października 2020 r.

Stawka 0% przy WDT

1 lipca br. weszły w życie również zmiany wynikające z ustawy z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ww. przepisy stanowią implementację dyrektywy 2018/1910. Poprzez ich wprowadzenie ustawodawca zaostrzył warunki stosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W celu jej zastosowania nabywca jest obecnie zobowiązany do podania numeru identyfikacji podatkowej dostawcy. Do stawki 0% przedsiębiorca będzie musiał również złożyć prawidłową informację podsumowującą.

To tylko część znowelizowanych przepisów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Czego dotyczą pozostałe zmiany i gdzie należy szukać informacji na ich temat? Oto krótkie zestawienie:

Zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Transakcje łańcuchowe – ujednolicenie sposobu rozliczania na terenie UE Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
Magazyny typu call-off stock zamiast magazynów konsygnacyjnych j.w.
Odpowiedzialność karna za niezłożenie zawiadomienia o prowadzeniu magazynu typu call-off stock, złożenie go po terminie lub podanie nieprawdziwych informacji j.w.
Raportowanie schematów podatkowych transgranicznych j.w.
Indywidualne rachunki podatkowe Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Wpłaty na rachunki spoza białej listy podatników VAT j.w.
Składanie korekty zeznania podatkowego za pomocą usługi Twój e-PIT j.w.
Roczne obliczenie podatku przez organy rentowe j.w.
Umowa o współdziałanie podatnika z KAS na wiosek podatnika Ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Zmiany podatkowe, obowiązujące od 1 października 2020 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Nowy JPK_VAT Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Kary przewidziane za: nieprzestrzeganie obowiązku polegającego na składaniu deklaracji; nieskładaniu deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składanie deklaracji niezgodnej ze wzorem dokumentu elektronicznego. j.w.

Zmiany podatkowe, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Ulga na złe długi Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania j.w.
Ulga IP Box – doprecyzowanie przepisów j.w.
Rozbieżności w kwalifikowaniu struktur hybrydowych Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany w urlopie dla ojców

Zmiany w urlopie rodzicielskim. Dwa miesiące urlopu wyłącznie dla ojców

Do sierpnia 2022 roku Polska ma czas na wdrożenie unijnej Dyrektywy work-life balance. Zgodnie z nią prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwało osobno każdemu z rodziców. Oznaczałoby to, że w momencie, kiedy opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec, z urlopu rodzicielskiego nie będzie mogła korzystać matka i na odwrót. Nie określono jeszcze, w jaki sposób urlop miałby być przyznawany ojcom. Czy byłyby to dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzicielskiego przysługującego mężczyznom po okresie, kiedy urlop skończy matka? Czy może dwa miesiące urlopu rodzicielskiego wydzielone wyłącznie dla ojców z dotychczas przysługującego matkom urlopu rodzicielskiego?

Wprowadzenie dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego na wyłączność ojców to zmiana zaproponowana przez Unię Europejską celem zrównania na rynku pracy praw kobiet i mężczyzn. Czy jest korzystna? Wątpliwości ma Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Czytaj więcej

Zmiany terminów zapłaty podatków - koronawirus

Zmiany terminów zapłaty podatków w związku z epidemią koronawirusa

W związku z trwającą pandemią i zaistniałymi w jej następstwie utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej pojawiły się oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wprowadzenia odpowiednich rozwiązań. Jednym z nich jest przesunięcie terminów zapłaty niektórych podatków oraz terminów składania różnych informacji. Na jakie konkretnie ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy?

Epidemia Covid-19 wywołała wiele utrudnień. Szczególnie mocno odczuli to przedsiębiorcy z niektórych branż, takich jak turystka, hotelarstwo, gastronomia i inne związane z usługami. Odpowiedzią na te problemy stały się wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej rozwiązania. Jedną z nich jest zmiana terminów w opłacaniu niektórych podatków oraz składaniu niektórych informacji. Jakich dokładnie?

Czytaj więcej

Koronawirus - koniec zwolnień ze składek ZUS

W lipcu koniec zwolnień z opłacania składek ZUS

Po trzech miesiącach skończył się okres, w którym przedsiębiorcy mogli korzystać ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS. Ostatnim miesiącem, w którym można było uniknąć opłaty, był czerwiec. To oznacza, że do 10 lipca należało opłacić składki na ubezpieczenie społeczne za czerwiec.

Choć wiele firm nadal odczuwa negatywne skutki pandemii, minął już okres trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS. Ci, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie musieli opłacać składek w okresie od marca do maja 2020 roku. Jednak za czerwiec byli już zobowiązani do zapłacenia składki ZUS w normalnej wysokości.

Czytaj więcej

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy – nowe środki dla przedsiębiorców

Przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Funduszowy Pakiet Antywirusowy ma być uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej. To kolejna forma wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pochodzą z funduszy i programów unijnych. Mają pomóc w sfinansowaniu bieżących wydatków firm, które ucierpiały z powodu pandemii.

Środki przeznaczone na Funduszowy Pakiet Antywirusowy pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładniej z takich programów jak: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalne programy operacyjne poszczególnych województw. Beneficjenci tego wsparcia będą różne podmioty gospodarcze w zależności od rodzaju programu. Specustawa ma obowiązywać do końca bieżącego roku.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - jakie zmiany?

Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 4.0?

Ochrona zatrudnienia, wsparcie dla przedsiębiorców, zmniejszenie obciążeń oraz zachowanie płynności finansowej w firmach to tylko niektóre z działań mających zminimalizować skutki pandemii. Prawo wprowadzające odpowiednie zmiany w przepisach nowelizowane było wielokrotnie. Co niesie ze sobą czwarta z kolei zmiana Tarczy Antykryzysowej?

Zadaniem Tarczy 4.0 jest przede wszystkim ochrona płynności finansowej w firmach, których działalność ucierpiała w związku z szalejącą epidemią koronawirusa. Przewidziane zostało też wsparcie samorządów oraz zmiany dotyczące urlopów i odpraw pracowników.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa - pożyczki dla predsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Tarcza 4.0 – o czym powinieneś wiedzieć?

Jedną z form pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej jest pożyczka przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy taka pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład opłacanie należnych składek, podatków, pokrycie kosztów najmu lokalu itp. Warto pamiętać, że jest to niezależna forma wsparcia, która może być łączona z innymi instrumentami udostępnionymi w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Początkowo pożyczka w wysokości 5000 zł miała być przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. Jednak ostatecznie z tej formy pomocy mogą skorzystać również samozatrudnieni.

Czytaj więcej

Wypadek przedsiębiorcy. Zasiłek - świadczenie wypadkowe z ZUS

Wypadek przedsiębiorcy a ZUS

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i opłacającej składki społeczne przysługują z ZUS świadczenia w przypadku, jeśli ta podczas pracy uległa wypadkowi. Wielu samozatrudnionych zdaje się o tym nie pamiętać. Tymczasem opłacanie składki wypadkowej, która dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obligatoryjna, daje im prawo do korzystania ze świadczenia w sytuacji, kiedy na skutek problemów zdrowotnych będących skutkiem wypadku nie będą mogli wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Opłacanie składek społecznych należy do obowiązków przedsiębiorcy. Dzięki nim przedsiębiorca może korzystać ze świadczeń w okresie niezdolności do pracy. Jednak nie każdy przedsiębiorca wie, jakie świadczenia mu przysługują oraz jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa - rolnictwo

Tarcza antykryzysowa, wsparcie dla rolników – koronawirus

Spowolnienie gospodarcze i trudności wywołane epidemią koronawirusa można dostrzec w różnych sektorach, również w rolnictwie. W Ministerstwie Rolnictwa zostały w związku z tym powzięte odpowiednie kroki. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy zakażeni COVID-19 oraz ci, których epidemia dotknęła w inny sposób?

Zmiany, które mają pomóc rolnikom, dotyczą wysokości zasiłków chorobowych w przypadku zarażenia COVID-19 oraz bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw. Na czym dokładnie polegają?

Czytaj więcej