Zasiłek opiekuńczy od listopada 2020

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 i koniecznością wprowadzenia kolejnych obostrzeń dla obywateli, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który będzie przysługiwał niektórym rodzicom. Podstawą prawną, która wprowadza tę zmianę, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1961).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na okres 21 dni i może przysługiwać od 9 do 29 listopada br. Kto może z niego skorzystać?
Czytaj dalej

Czynny żal - jak napisać?

Czynny żal – jak go przygotować?

Czynny żal, czyli zawiadomienie właściwego organu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może uchronić podatnika przed przykrymi konsekwencjami. Jeśli zostanie prawidłowo wypełniony, a warunki niezbędne do jego uznania zostaną zachowane, podatnik, któremu grozi odpowiedzialność karna skarbowa, może jej uniknąć. Czynny żal może znaleźć zastosowanie między innymi wtedy, gdy przedsiębiorca nie złoży w wyznaczonym terminie deklaracji podatkowej albo pliku JPK_VAT.

Czytaj dalej

Dodatkowe postojowe koronawirus

Dodatkowe świadczenia postojowe – kto z nich skorzysta?

Dzięki ustawie z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639) została rozszerzona grupa przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

W przepisach tej ustawy zostały wskazane trzy formy wsparcia dla przedsiębiorców działających w określonych branżach, które z kolei określono poprzez wskazanie kodu PKD. Wśród form wsparcia znalazło się świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w roku 2020. Określone zostały również warunki, które uprawniają do otrzymania wsparcia oraz jego wysokość.

Czytaj dalej

Kody GTU na fakturze

JPK_V7 i kody GTU – nowe obowiązki dla podatników

Z dniem 1 października wchodzą w życie istotne zmiany dla czynnych podatników VAT. Składane przez nich do tej pory dokumenty, a mianowicie deklaracja podatkowa VAT 7 oraz plik JPK_VAT zostały zastąpione przez nową strukturę pliku JPK, czyli plik JPK V7. W zamyśle ma on zastąpić informacje, które zawierały się w wyżej wymienionych i zmniejszyć ilość dokumentów wpływających do organu podatkowego. Warto pamiętać, że JPK V7 zastąpi też deklaracje VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD oraz VAT-ZT. Dodatkowo w nowej formule pliku JPK pojawią się też inne informacje i oznaczenia, a mianowicie informujące o typie niektórych dokumentów, typie szczególnych rodzajów transakcji oraz kodach GTU.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania do organu podatkowego pliku JPK w nowej formule po raz pierwszy w terminie do 25 listopada br. (JKP V7 za październik 2020).

Czytaj dalej

Preferencyjne stawki VAT 2020

Preferencyjne stawki VAT

Z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 r. poz. 106), a dokładniej art. 41 ust 1 ww. dokumentu wynika, że generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług podatkiem VAT w wysokości 23%. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca dla niektórych z nich przewidział niższe stawki podatkowe, wynoszące: 8%, 5% albo 0%. Preferencyjne stawki wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020. poz. 527).

W ww. rozporządzeniu określono towary oraz usługi, dla których obniża się stawkę podatku VAT do 8%, 5% albo 0%, a także warunki, jakie muszą zostać spełnione dla zastosowania preferencyjnej stawki. Należy przy tym pamiętać, że możliwość stosowania obniżonych stawek VAT w przypadku niektórych towarów i usług zostało ograniczone czasowo do podanych w akcie prawnym terminów.

Czytaj dalej

Zmiany w JPK - październik 2020

Nowy JPK – istotne zmiany od października 2020

Od dnia 1 października 2020 r. przedsiębiorcy nie będą już musieli przesyłać do organów podatkowych pliku JPK oraz deklaracji VAT-7. Zamiast tego raportowanie transakcji będzie odbywać się za pomocą dokumentu JPK_V7. Ta nowa formuła łączy w sobie informacje, które zawierały się we wcześniejszych dokumentach. Zakres raportowania został w niej też poszerzony o dodatkowe dane, niezbędne do analizy poprawności rozliczeń.

Wprowadzona zmiana początkowo miała wejść w życie kilka miesięcy wcześniej. Jednak ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa przesunięto ją w czasie na dzień 1 października 2020 r. Celem tej zmiany jest uniknięcie składania przez przedsiębiorców powtarzających się informacji w dwóch odrębnych dokumentach (JKP i VAT-7), a także ograniczenie ilości dokumentów, które wpływały dotychczas do organów podatkowych.

Czytaj dalej

Nowy limit przychodu dla emerytów i rencistów

Nowy limit przychodu dla emerytów i rencistów już od 1 września 2020

W komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. zostały ogłoszone nowe limity miesięcznego przychodu wpływające na zmniejszenie albo zawieszenie emerytury lub renty. Należy pamiętać, że wysokość limitów zmienia się co kwartał i jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał poprzedni.

Nowe limity dla emerytów i rencistów weszły w życie z dniem 1 września br. i wynoszą obecnie 3517,20 zł, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz 6531,90 zł, czyli 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Te same limity za kwartał poprzedni, tj. od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku wynosiły odpowiednio 3732,10 zł oraz 6931,00 zł. Nietrudno zauważyć, że obecnie obowiązujące kwoty limitów są zdecydowanie niższe.

Czytaj dalej

Zwolnienie ze składek ZUS - ponowne rozpatrzenie wniosków - koronawirus

Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców – ponowne rozpatrzenie wniosków

W związku z uwzględnieniem przez Sejm postulatów Rzecznika MŚP dotyczących zwalniania z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji, gdy przedsiębiorca posiadał w ZUS-ie nadpłatę, stosowne przepisy zostały już przekazane do Senatu. W oparciu o nie złożone w okresie do 30 czerwca br. wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS zostaną rozpatrzone ponownie.

Czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy po dniu 26 lipca 2020r.

Od dnia 12 marca do 26 lipca br. rodzicom przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Wprowadzenie tych przepisów było odpowiedzią na zaistniałą w kraju sytuację związaną z COVID-19.

Po 26 lipca rodzice nie mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony ww. przepisami. Obecnie, jeśli spełnią warunki określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870), zwanej dalej ustawą zasiłkową, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

O czym mówi ustawa zasiłkowa?

Zgodnie z zapisami przytoczonej ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8. roku życia, w następujących sytuacjach:

  1. Gdy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
  2. Jeżeli istnieje w stosunku do dziecka uzasadnione podejrzenie o nosicielstwo choroby zakaźnej.
  3. Gdy mamy do czynienia z chorobą niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą – zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) – lub chorobą opiekuna dziennego, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.
  4. W przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego albo rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia mu sprawowanie opieki.
  5. W przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale sprawującego nad dzieckiem opiekę w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym.

Nieprzewidziane zamknięcie placówki

Jednocześnie warto nadmienić, że za nieprzewidziane zamknięcie placówki, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, a uprawniające do zasiłku opiekuńczego, uważa się takie, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia zamknięcia. Z tego w oczywisty sposób wynika, że zamknięcia placówek takich jak szkoły, przedszkola i żłobki na okres wakacyjny nie można traktować jako zdarzenia nieprzewidzianego. W związku z powyższym nie będzie to okoliczność uprawniająca do pobierania zasiłku opiekuńczego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko nie zostało przyjęte do placówki z powodu limitu miejsc lub jeśli rodzić został poinformowany o odmowie przyjęcia dziecka. Zatem kiedy możemy mieć do czynienia z nieprzewidzianym zamknięciem placówki? Jedną z takich okoliczności jest kwarantanna, którą placówka może zostać objęta z powodu COVID-19 lub innej choroby zakaźnej. Inne przykłady nieprzewidzianych okoliczności to m.in.: zagrożenie powodziowe, remont budynku spowodowany nagłą okolicznością itp.

Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy może być wypłacany łącznie przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Okres ten nie jest zależny od liczby osób, które są uprawnione do zasiłku, a także od liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Jakie zmiany w podatkach weszły w życie z dniem 1 lipca 2020r.?

Z dniem 1 lipca 2020 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach dotyczących obowiązujących podatków. Wiele z nich pierwotnie zaplanowano we wcześniejszych terminach, jednak ostatecznie – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – ich wprowadzenie przesunięto na 1 lipca 2020 r. Co więcej, kolejnych zmian możemy się spodziewać już w październiku br., a następnych w styczniu 2021 r.

Warto nadmienić, że mające wejść w życie w najbliższym czasie zmiany, jak i te, które już zaczęły obowiązywać, nie wynikają z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Samodzielne przeanalizowanie stosownych przepisów może utrudniać fakt, że wprowadzono je różnymi aktami prawnymi. Najważniejsze z nich postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu, by ułatwić czytelnikom przygotowanie się do zaistniałych oraz nadchodzących zmian.

Nowa matryca stawek VAT

Na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. poz.568) z dniem 1 lipca br. zaczęła obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Wprowadzono ją dla uproszczenia przepisów dotyczących obowiązujących wcześniej stawek. Uproszczenie polega na objęciu jednakową stawką całych grup towarowych (działów CN). Zamiast obowiązującej do dnia 30 czerwca 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) obecnie ma zastosowanie:

  • w zakresie towarów – Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • w zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Wiążąca informacja stawkowa

Na podstawie tego samego aktu prawnego, co nowa matryca stawek VAT została wprowadzona możliwość wnioskowania o wiążącą informację stawkową (WIS). Możliwość taką uzyskali podatnicy z dniem 1 listopada 2019 r., a decyzje administracyjne wydane w sprawie WIS miały obowiązywać od dnia 1 kwietnia br., jednak termin ten przesunięto ostatecznie na 1 lipca br. Decyzje WIS zawierają opis towaru lub usługi (ewentualnie towarów lub usług), które składają się na jedno świadczenie ze wskazaniem ich klasyfikacji i właściwej stawki VAT. Decyzja WIS jest wiążąca dla organu podatkowego względem podatnika, na którego wniosek taka decyzja została wydana. Z ochrony takiej będą mogli skorzystać także inni podatnicy, powołując się na WIS zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozliczanie VAT od importu towarów

Od dnia 1 lipca 2020 r. zmianie uległy przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od importu towarów. Obecnie obowiązujące przepisy wprowadzono ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Zgodnie z nimi wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mogą już korzystać z możliwości rozliczania VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Co więcej, rozliczeń można dokonywać w terminie do 25. dnia następnego miesiąca, a nie – jak zobowiązywały podatników obowiązujące wcześniej przepisy – w ciągu 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Warto jednak pamiętać, że podatnicy, którzy skorzystają z możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT, nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji. Taką możliwość uzyskają ponownie dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia kwartału, w którym miał miejsce import towaru, od którego VAT rozliczono bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Kolejne zmiany w przepisach dotyczące rozliczania VAT od importowanych towarów wejdą w życie 1 października 2020 r.

Stawka 0% przy WDT

1 lipca br. weszły w życie również zmiany wynikające z ustawy z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ww. przepisy stanowią implementację dyrektywy 2018/1910. Poprzez ich wprowadzenie ustawodawca zaostrzył warunki stosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W celu jej zastosowania nabywca jest obecnie zobowiązany do podania numeru identyfikacji podatkowej dostawcy. Do stawki 0% przedsiębiorca będzie musiał również złożyć prawidłową informację podsumowującą.

To tylko część znowelizowanych przepisów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Czego dotyczą pozostałe zmiany i gdzie należy szukać informacji na ich temat? Oto krótkie zestawienie:

Zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Transakcje łańcuchowe – ujednolicenie sposobu rozliczania na terenie UE Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
Magazyny typu call-off stock zamiast magazynów konsygnacyjnych j.w.
Odpowiedzialność karna za niezłożenie zawiadomienia o prowadzeniu magazynu typu call-off stock, złożenie go po terminie lub podanie nieprawdziwych informacji j.w.
Raportowanie schematów podatkowych transgranicznych j.w.
Indywidualne rachunki podatkowe Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Wpłaty na rachunki spoza białej listy podatników VAT j.w.
Składanie korekty zeznania podatkowego za pomocą usługi Twój e-PIT j.w.
Roczne obliczenie podatku przez organy rentowe j.w.
Umowa o współdziałanie podatnika z KAS na wiosek podatnika Ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Zmiany podatkowe, obowiązujące od 1 października 2020 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Nowy JPK_VAT Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Kary przewidziane za: nieprzestrzeganie obowiązku polegającego na składaniu deklaracji; nieskładaniu deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składanie deklaracji niezgodnej ze wzorem dokumentu elektronicznego. j.w.

Zmiany podatkowe, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Ulga na złe długi Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania j.w.
Ulga IP Box – doprecyzowanie przepisów j.w.
Rozbieżności w kwalifikowaniu struktur hybrydowych Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.