Dodatkowe postojowe koronawirus

Dodatkowe świadczenia postojowe – kto z nich skorzysta?

Dzięki ustawie z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639) została rozszerzona grupa przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

W przepisach tej ustawy zostały wskazane trzy formy wsparcia dla przedsiębiorców działających w określonych branżach, które z kolei określono poprzez wskazanie kodu PKD. Wśród form wsparcia znalazło się świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w roku 2020. Określone zostały również warunki, które uprawniają do otrzymania wsparcia oraz jego wysokość.

Świadczenie postojowe

Prawo do świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku o wsparcie prowadzili działalność gospodarczą, gdzie przeważającą działalność stanowiła ta związana z kodem 79.11.A lub 79.90.A. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest odnotowanie przestoju w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Świadczenie postojowe może zostać wypłacone w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia maksymalnie trzykrotnie. Jeżeli świadczenie postojowe zostało już trzykrotnie wypłacone, to nie może przysługiwać ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku o wsparcie prowadzili jako przeważającą działalność oznaczoną jednym z poniższych kodów PKD: 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Warunkiem, które uprawnia do dodatkowego świadczenia postojowego, jest:

  • Skorzystanie w przeszłości ze świadczenia postojowego i otrzymanie co najmniej jednego takiego świadczenia,
  • Uzyskanie ze wskazanej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu minimum o 75% niższego w porównaniu do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w roku ubiegłym.

Dodatkowe świadczenie postojowe może być wypłacone najwyżej trzykrotnie, a jego wartość odpowiada wysokości wypłaconego wcześniej świadczenia.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od lipca do września br. przysługuje płatnikom, prowadzącym na dzień złożenia wniosku o wsparcie jako przeważającą działalność oznaczoną jednym z poniższych kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć nie później niż do dnia 31 października 2020 r. Jednym z warunków uzyskania tej formy wsparcia jest uzyskanie z tej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek przychodu niższego minimum o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w roku ubiegłym. Należy przy tym nadmienić, że zwolnienie może przysługiwać niezależnie od tego, czy składki za okres, który obejmować ma zwolnienie, zostały już opłacone.