Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy – nowe środki dla przedsiębiorców

Przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Funduszowy Pakiet Antywirusowy ma być uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej. To kolejna forma wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pochodzą z funduszy i programów unijnych. Mają pomóc w sfinansowaniu bieżących wydatków firm, które ucierpiały z powodu pandemii.

Środki przeznaczone na Funduszowy Pakiet Antywirusowy pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładniej z takich programów jak: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalne programy operacyjne poszczególnych województw. Beneficjenci tego wsparcia będą różne podmioty gospodarcze w zależności od rodzaju programu. Specustawa ma obowiązywać do końca bieżącego roku.

Co jeszcze można zyskać?

Funduszowy Pakiet Antykryzysowy nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia bieżącej działalności gospodarczej. Co jeszcze można zyskać? Dzięki niemu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o wydłużenie terminów składania wniosków w konkursach o granty i dofinansowania oraz wydłużenie terminów na poprawę złożonych już wcześniej wniosków. Możliwe jest też uznanie za kwalifikowane wydatków na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu epidemii. Inne korzyści dla przedsiębiorców to: zawieszenie albo wstrzymanie wykonania niektórych decyzji administracyjnych, wydłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych, czy możliwość uzyskania ulgi w spłacie należności.

Programy wsparcia

Mikro i małe firmy oraz samozatrudnieni, korzystając z Funduszowego Pakietu Antywirusowego, mogą ubiegać się o pomoc regionalnego programu operacyjnego właściwego województwa. Na ten cel przewidziano budżet w wysokości ok. 500 mln zł. Jednak zgodnie z zapowiedzią Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ta kwota może zostać zwiększona, jeśli wsparcie spotka się z zainteresowaniem przedsiębiorców.

Z kolei średnie firmy mogą ubiegać się o wsparcie z programów: Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój. W ramach programu Polska Wschodnia przewidziano pomoc dla przedsiębiorstw z pięciu województw: podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu będą mogły skorzystać średnie przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii utraciły płynność finansową. Na ten cel przeznaczono 500 mln zł.

Średnie przedsiębiorstwa z pozostałych województw również będą mogły ubiegać się o pomoc w przypadku odnotowania braku płynności finansowej. Otrzymają ją z programu Inteligentny Rozwój.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacje udzielane w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego mają zostać przeznaczone na pokrycie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i powinny zostać wykorzystane maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu jego funkcjonowania. Środki można przeznaczyć między innymi na takie cele jak: najem lokalu, opłacenie mediów (gaz, prąd, woda), paliwo, ubezpieczenie czy zakup towarów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że warunkiem przyznania dotacji obrotowej na bieżącą działalność gospodarczą będzie spadek obrotów w firmie o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu bieżącego roku, licząc od 1 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznego miesiąca z 2019 r. Pamiętajmy, że o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą, a ich firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej.

Wnioski na dotacje dla średnich przedsiębiorstw można składać w terminie od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Wsparcie będzie udzielane do końca bieżącego roku. Dokładne informacje na temat dotacji można uzyskać stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która zajmuje się naborem wniosków.

Warto pamiętać, że opisana forma wsparcia jest dotacją bezzwrotną. Zaprojektowana została w taki sposób, by mogła przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych stanowić doraźną i szybką pomoc dla przedsiębiorców. Wysokość udzielanego wsparcia będzie zależeć przede wszystkim od liczby pracowników w przedsiębiorstwie.

Pamiętajmy też, że nie jest to jedyne przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wsparcie dla przedsiębiorców. Oprócz bezzwrotnej dotacji obrotowej na bieżącą działalność gospodarczą mogą oni skorzystać także z:

  • pożyczek płynnościowych (wsparcie udzielane przez pośredników, którzy mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego),
  • dopłat do wynagrodzeń (wsparcie udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy),
  • ułatwień w kredycie technologicznym,
  • grantów dla inwestujących w infrastrukturę B+R niezbędną do walki z koronawirusem (wnioski od 8 czerwca br. można składać w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej).

Informacji na temat wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw udzielanego z funduszy unijnych przewidzianych w ramach regionalnych programów operacyjnych należy szukać w instytucjach zarządzający tymi funduszami. Środki te już wkrótce powinny zostać uruchomione przez marszałków województw.