Kody GTU na fakturze

JPK_V7 i kody GTU – nowe obowiązki dla podatników

Z dniem 1 października wchodzą w życie istotne zmiany dla czynnych podatników VAT. Składane przez nich do tej pory dokumenty, a mianowicie deklaracja podatkowa VAT 7 oraz plik JPK_VAT zostały zastąpione przez nową strukturę pliku JPK, czyli plik JPK V7. W zamyśle ma on zastąpić informacje, które zawierały się w wyżej wymienionych i zmniejszyć ilość dokumentów wpływających do organu podatkowego. Warto pamiętać, że JPK V7 zastąpi też deklaracje VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD oraz VAT-ZT. Dodatkowo w nowej formule pliku JPK pojawią się też inne informacje i oznaczenia, a mianowicie informujące o typie niektórych dokumentów, typie szczególnych rodzajów transakcji oraz kodach GTU.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania do organu podatkowego pliku JPK w nowej formule po raz pierwszy w terminie do 25 listopada br. (JKP V7 za październik 2020).

Kody grup towarowych GTU w pliku JPK V7 i na fakturach

Jedną z istotnych zmian, która znalazła się w nowej formule pliku JPK V7, jest obowiązek stosowania kodów GTU, czyli kodów grup towarów i usług, które należy umieszczać na fakturach sprzedażowych. Podatnicy VAT powinni zapamiętać, że nie ma przepisu, który nakazywałby wskazywanie kodu GTU w przypadku każdego sprzedawanego towaru albo usługi. Obowiązek ten istnieje natomiast przy sprzedaży towarów i usług wrażliwych, czyli takich, co do których zachodzi obawa nadużyć podatkowych.

Kody GTU, które odnoszą się do takich towarów i usług, zostały uporządkowane w katalogu z przyporządkowanymi im numerami w zakresie od 1 do 13. W katalogu znalazło się 10 grup towarów oraz 3 grupy usług. Ich uproszczony wykaz zamieszczamy poniżej.

Kod GTU Grupa towarów lub usług

01

Dostawa napojów alkoholowych – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii).

02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w tym benzyny silnikowej i lotniczej, olejów napędowych oraz opałowych, biopaliw ciekłych itp.

03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleju smarowego oraz innych olejów wskazanych w przepisach.

04

Dostawa wyrobów tytoniowych, w tym między innymi susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych.

05

Dostawa odpadów określonych w poz. 79 – 91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do tych urządzeń, jednak wyłącznie tych, które zostały określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 oraz 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

07

Dostawa pojazdów i części samochodowych o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy i w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

09

Dostawa leków i wyrobów medycznych, artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobów medycznych, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia, o czym mówi art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym, m.in. doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Lista zawarta w katalogu jest znacznie bardziej szczegółowa. Przedsiębiorca powinien się z nią zapoznać przed zastosowaniem kodu GTU.

Kody GTU w praktyce

Warto pamiętać, że obowiązek umieszczania kodów GTU w pliku JPK V7 dotyczy wyłącznie faktur sprzedaży. Co więcej, przedsiębiorca nie musi umieszczać ich na fakturze. Może zawrzeć je w pliku JPK V7 dopiero na etapie generowania tego dokumentu. W praktyce znacznie wygodniejsze może okazać się jednak przypisywanie właściwych kodów GTU do towarów i usług na fakturze, a następnie przenoszenie tych danych do generowanego pliku. Zależy to jednak od stosowanego programu księgowego oraz praktyki przyjętej w firmie.

Należy pamiętać również o tym, że za błędy zawarte w przekazanym do organu podatkowego pliku JPK V7 przewidziane zostały sankcje. Każdy błąd, w tym błędne oznaczenie towaru lub usługi kodem GTU może kosztować aż 500 zł.