Kasa Fiskalna - zmiany 2018 rok

Kasy fiskalne – duże zmiany od 2018 roku

Ministerstwo Rozwoju i Finansów w dniu 18 września 2017 r. przekazało projekt ustawy wprowadzający zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta dotyczy zmian dotyczących kas fiskalnych. W poniższym wpisie zawarto wszystkie proponowane zmiany.

Utworzenie Centralnego Repozytorium Kas

Minister zaproponował utworzenie Centralnego Repozytorium Kas, które będzie prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ten teleinformatyczny system będzie miał na celu gromadzenie i odbieranie informacji prosto z kas fiskalnych. Informacje te będą poddane analizie oraz kontroli.

Przesyłanie informacji będzie się odbywać za pośrednictwem internetu w formie elektronicznej w sposób w pełni zautomatyzowany, ciągły i bezpośredni. Takowy dokument elektroniczny przybierze strukturę odpowiednią dla JPK. W związku z czym, do istniejących już struktur JPK, przydzielona zostanie nowa struktura – JPK_PARAGON.

Kasa fiskalna w 2018 roku

W myśl zapowiedzianych zmian, kasa fiskalna zapewni przedsiębiorcom prawidłowe przechowywanie i ewidencjonowanie oraz przesył danych z nośnika danych na zewnątrz. Kasa fiskalna będzie stale połączona z Centralnym Repozytorium Kas dzięki czemu za pośrednictwem internetu przesyłać będzie informacje wg wspomnianych wcześniej struktur JPK.

W sytuacji gdy podatnik nie będzie mógł zapewnić trwałego połączenia z repozytorium, powinien on wystosować prośbę o zgodę do naczelnika urzędu skarbowego o możliwość przesyłania danych w ustalonych wcześniej odstępach czasowych.

Dane, które powinny zostać przesłane do repozytorium powinny zawierać:

 • podstawę opodatkowania
 • przedmiot sprzedaży
 • kwotę należnego podatku
 • numer NIP podatnika

Korzystanie ze „starych” kas fiskalnych

Podatnicy będą mieli możliwość ewidencjonowania obrotu przy użyciu starych kas fiskalnych, uniemożliwiających zapisu kopii, ale tylko do czasu zapełnienia wewnętrznej pamięci. W przypadku zapełnienia pamięci, podatnik będzie zobowiązany do zakupu nowej kasy fiskalnej, spełniającej wytyczne wskazane w nowelizacji.

Ostateczny termin wymiany kas ustalono na 31 grudnia 2022 w stosunku do kas z zapisem elektronicznym oraz 31 grudnia 2019 w stosunku do kas z zapisem papierowym.

Zostały również podane terminy końcowe na wymianę kas fiskalnych, dotyczące ściśle określonych branż, i tak:

 • usługi wulkanizacyjne, motoryzacyjne 31 grudnia 2018 r.
 • sprzedaż paliw (oleju napędowego, gazu z przeznaczeniem do napędów silników spalinowych, benzyny silnikowej) 31 grudnia 2018 r.
 • gastronomiczne 30 czerwca 2019 r.
 • budowlane 30 czerwca 2019 r.
 • usługi krótkotrwałego zakwaterowania, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne oraz fitness 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z obowiązku zwrotu uzyskanej dotychczas ulgi na używaną kasę fiskalną w związku z podjęciem decyzji o zakupie nowej kasy fiskalnej spełniającej wymogi zawarte w nowelizacji.

Faktura VAT do paragonu

Zmianą ulegną również zasady tyczące się wystawania faktury do paragonu. Możliwość wystawienia takiej faktury będzie warunkowana numerem NIP udokumentowanym na paragonie. W przypadku braku takiej dokumentacji, podatnik nie będzie miał prawa wystawienia faktury do paragonu.

Każdy przedsiębiorca, chcący zaliczyć dany zakup do kosztów uzyskania przychodu, ma obowiązek upewnić się, że kasa fiskalna posiada opcję wprowadzenia numeru NIP. W przypadku braku takiej opcji, ma prawo zażądać fakturę bez jej rejestracji na kasie fiskalnej. W sytuacji gdy sprzedaż zostanie zewidencjonowana bez numeru NIP na paragonie, nie będzie miał możliwości uzyskania faktury w związku z czym nie będzie miał możliwości rozliczenia zakupu w kosztach.

Nowe zasady przyznawania ulgi na kasę fiskalną

Każdy podatnik będzie miał prawo do ulgi na kasę fiskalną wynoszącą 90% ceny zakupu netto, jednak kwota ulgi nie może przekroczyć 1.000 zł. Prawo do ulgi przysługuje tylko w sytuacji gdy zakup wyniknie w związku z powstaniem obowiązku i gdy sytuacja będzie miała miejsce nie później niż 6 miesięcy od daty gdy rozpoczęto ewidencjonowanie.

Obowiązek zwrotu ulgi dotyczy podatników, którzy w czasie 4 lat od daty rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zamkną działalność gospodarczą
 • kasa nie zostanie poddana wymaganym przeglądom technicznym w wyznaczonych terminach
 • złamią warunki, które uprawniają ich o korzystania z ulgi

Art. 9 nowelizacji stwierdza, że ustawa wejdzie w porządek prawny nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualnie projekt przechodzi fazę opiniowania i mogą nastąpić zmiany w treści projektu.