Emerytury stażowe

Emerytury stażowe – jakie zmiany mogą nas czekać w systemie emerytalnym

Emerytury stażowe pozwoliłyby przejść na emeryturę nawet o 5 lat wcześniej niż możliwe jest to obecnie. Warunkiem jest opłacanie składek ZUS przez 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. Pomysłodawcą takiego rozwiązania był prezydent Andrzej Duda. Jednak na razie nic w tej kwestii nie uległo zmianie. Obecnie przejście na emeryturę możliwe jest po osiągnięciu wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

W przypadku projektowanej zmiany w prawie emerytalnym, kryterium, na podstawie którego przyznałoby świadczenie, byłby nie wiek ubezpieczonego, a jego staż pracy. Tak, jak wskazaliśmy powyżej, dla otrzymania emerytury stażowej kobiety musiałyby przepracować minimum 35 lat, a mężczyźni mogliby przejść na emeryturę po przepracowaniu lat 40. Taka zmiana to ukłon w kierunku osób, które w naszym kraju wcześnie rozpoczynają pracę zawodową.
Czytaj dalej

Bezwarunkowy dochód podstawowy

Bezwarunkowy dochód podstawowy – najważniejsze informacje

Dość głośno w ostatnich tygodniach zrobiło się o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. W opracowaniu przygotowanym przez Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji na zlecenie Kancelarii Senatu możemy przeczytać: „W idei tej chodzi o to, by każda osoba, od urodzenia do śmierci, niezależnie od tego, czym się zajmuje i jakie ma źródła utrzymania, otrzymywała dochód zaspokajający podstawowe potrzeby. Celem jest tu wyeliminowanie ubóstwa.”

Bezwarunkowy dochód podstawowy (inaczej tzw. dochód gwarantowany albo obywatelski) w założeniu miałby przysługiwać każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, czy ten wykonuje pracę zarobkową, czy też nie, a także niezależnie od tego, jaki osiąga dochód. Powszechne świadczenie, którego uzyskanie nie jest obwarowane żadnymi warunkami, ma na celu równe traktowanie wszystkich obywateli i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Jak wskazuje Polski Instytut Finansowy, jego główną zaletą byłoby zmniejszenie nierówności społecznych i wyeliminowanie takich sytuacji, jak rezygnacja z pracy w celu spełnienia kryterium dochodowego dla uzyskania konkretnego świadczenia, z czym spotykamy się obecnie.

Czytaj dalej

Podwyżka składki zdrowotnej ZUS

Podwyżka składki zdrowotnej –  o tym warto wiedzieć

Jednym z postulatów Nowego Ładu, czyli programu rządowego, który ma zostać podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie, jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Założenia tego programu miały zostać przedstawione 20 marca br. Ostatecznie jednak ich prezentację przesunięto na późniejszy termin. Za oficjalną przyczynę przesunięcia podano pandemię.

Pomimo tego, że dokładnych założeń Nowego Ładu jeszcze nie przedstawiono, za jeden z prawdopodobnych scenariuszy podaje się podwyżki na ubezpieczenia zdrowotne. To z nich mają pochodzić dodatkowe środki na służbę zdrowia. Nie wiadomo jednak, kto zostanie objęty taką podwyżką i jaka będzie jej wysokość. Mówi się o kilku wariantach, jednym z nich jest wzrost składek dla przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Ulga na robotyzacje

Ulga na robotyzację – planowane zmiany w przepisach podatkowych

Więcej robotów w produkcji przemysłowej i zwiększenie wydajności produkcji, a także obniżenie jej kosztów – to jedne z założeń nowej ulgi, która miała wejść w życie już w styczniu bieżącego roku. Niestety pierwotny plan ze wdrożeniem tej zmiany od dnia 1 stycznia 2021 roku nie powiódł się, a ulga na robotyzację jest obecnie na etapie planowania. Istnieją jednak zapowiedzi Ministerstwa Finansów, które wskazują, że zacznie ona obowiązywać od tego roku i będzie trwać przez kolejnych 5 lat, czyli do roku 2025.

W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienia z kilkoma korzystnymi dla przedsiębiorców zmianami w zakresie przepisów podatkowych dotyczących innowacyjnej działalności i rozwoju technologicznego przedsiębiorstw. Wśród nich należy wymienić między innymi ulgę na działalność badawczo-rozwojową, czyli B+R, a także preferencyjną stawkę dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli IP-BOX. Powyższe ulgi z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Teraz możemy oczekiwać kolejnej zmiany, czyli ulgi na robotyzację.

Czytaj dalej

Podatek od reklam - media bez wyboru

Podatek od reklamy – nowy pomysł na wsparcie służby zdrowia

W ostatnich dniach burzliwą dyskusję wywołał planowany przez rząd podatek od reklamy. Opublikowane założenia do projektu ustawy mówią o pozyskaniu w ten sposób dodatkowych przychodów dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, a także o utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Zgodnie z projektem ustawy zostanie wprowadzona składka z tytułu reklamy internetowej oraz reklamy konwencjonalnej. Opodatkowaniu mają podlegać media, a dokładniej usługodawcy świadczący na terenie naszego kraju usługi reklamy internetowej oraz konwencjonalnej.

Czytaj dalej

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus, czyli składki naliczane od dochodu

Od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek ZUS na nowych zasadach. Zamiast wnoszenia składek w pełnym wymiarze mogą korzystać z tzw. „małego ZUS plus”, czyli opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Ten rok jest kolejnym, gdy istnieje taka możliwość. Aby z niej skorzystać, należy przesłać do ZUS odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe.

Czytaj dalej

Jednoosobowa działalność gospodarcza – obowiązki ewidencyjne przedsiębiorcy

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza w Polsce forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstw. Jej założenie jest stosunkowo proste i nie wymaga kapitału początkowego. Wystarczy jeśli rozpoczynający działalność przedsiębiorca dokona wpisu w CEIDG, co można zrobić online, bez wychodzenia z domu. W celu dopełnienia wszystkich formalności konieczne jest też odwiedzenie ZUS-u (złożenie deklaracji ZZA lub ZUA) oraz Urzędu Skarbowego, jeśli przedsiębiorca chce być czynnym podatnikiem VAT. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca powinien być gotowy na wypełnianie szeregu związanych z tym obowiązków.

Obowiązków ewidencyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest bardzo dużo. Nie wszystkie dotyczą każdego przedsiębiorcy. Część z nich może wynikać ze specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności. Są jednak i takie, które dotyczą każdego, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a ich niedopełnienie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Poniżej informujemy o tych najważniejszych.

Prowadzenie księgowości

Zależnie od wielkości firmy i wybranej formy opodatkowania przedsiębiorca będzie zobligowany do prowadzenia ewidencji podatkowej w różnej formie.

Najczęstszą formą jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR), czyli tzw. uproszczonej księgowości przeznaczonej dla mniejszych firm. Ewidencję można prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej. Jej wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Uproszczona forma prowadzenia księgowości ma na celu naliczenie należnego dla państwa podatku na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub według stawki liniowej (19%). Wybór stawki linowej należy zgłosić w fiskusie.

Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie musi ewidencjonować kosztów. Koniecznie natomiast powinien prowadzić ewidencję przychodów zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. To najprostsza forma księgowości. Podobnie jak KPiR można prowadzić ją w formie papierowej albo elektronicznej.

Karta podatkowa jest świetnym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy formalności w firmie chcą ograniczyć do minimum oraz tych, którzy mają niskie koszty prowadzenia działalności. Rozliczenie w formie karty podatkowej nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku prowadzenia księgowości. Przedsiębiorca, który wybrał tę formę opodatkowania, jest natomiast zobligowany do odprowadzania podatku dochodowego według ustalonej na dany rok stawki. Jej wysokość zależy rodzaju i miejsca prowadzenia działalności oraz ilości zatrudnionych w firmie pracowników. Przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem w ten sposób, nie musi składać zeznań podatkowych.

Pełna księgowość jest najbardziej złożoną formą prowadzenia ewidencji podatkowej, do której zobligowani są przedsiębiorcy, których przychód netto za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej 2 mln euro. Dotyczy więc dużych podmiotów. Pełną księgowość mogą dobrowolnie prowadzić też mniejsze przedsiębiorstwa, zgłosiwszy uprzednio ten fakt w urzędzie skarbowym. Ta forma prowadzenia ewidencji podatkowej wiąże się dla przedsiębiorcy z większą liczbą obowiązków. Poza księgami rachunkowymi podatnik jest też zobligowany do prowadzenia dodatkowych ewidencji i przygotowywania sprawozdań finansowych.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i przesyłania do urzędu skarbowego informacji w postaci pliku JPK V7. Ewidencję prowadzi się w formie elektronicznej, a generowany plik stanowi połączenie dwóch innych dokumentów, które podatnicy VAT składali do fiskusa w przeszłości: deklaracji VAT oraz pliku JPK. Więcej o tej zmianie pisaliśmy w artykule Co zawiera nowa struktura JPK_V7 oraz Nowy JPK – istotne zmiany od października 2020.

Ewidencja środków trwałych

W ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy ująć te środki, których przewidywany okres użytkowania przekracza 1 rok, a wartość przekracza 10 000 zł netto w przypadku płatników VAT oraz 10 000 zł brutto w przypadku przedsiębiorców, którzy płatnikami VAT nie są. Środki o mniejszej wartości mogą, ale nie muszą być ujmowane w ewidencji. Jej prowadzenie stanowi warunek ujmowania odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodu firmy. Należy pamiętać o tym, że w ewidencji każdy środek trwały powinien mieć przypisany odpowiedni symbol z Klasyfikacji Środków Trwałych, który będzie decydował o zastosowaniu odpowiedniej stawki amortyzacyjnej.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się na potrzeby podatku dochodowego i podatku VAT. Ewidencję dla celów VAT prowadzi przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT. Chcąc odliczyć 100% podatku VAT, powinien użytkować samochód wyłącznie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W przypadku pełnego odliczenia podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego VAT-26. Jeśli jednak samochód jest również wykorzystywany do celów prywatnych, podatnik będzie mógł odliczyć 50% podatku VAT.

Wydatki na samochód można ująć też w kosztach firmy, jednak tutaj znaczenie ma to, czy pojazd został wpisany do ewidencji środków trwałych. Jeśli samochód stanowi środek trwały, to przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, będzie mógł odliczyć 100% wydatków na jego użytkowanie. Jeśli przedsiębiorca takiej ewidencji nie prowadzi, odliczy jedynie 75% wydatków.

Możliwe jest też wykorzystywanie na potrzeby prowadzenia działalności samochodu prywatnego, niebędącego składnikiem majątku firmy. Przedsiębiorca nie musi wtedy prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, ale może odliczyć 20% wydatków poniesionych na jego użytkowanie.

To jednak nie koniec obowiązków przedsiębiorcy. W niektórych przypadkach konieczne jest prowadzenie ewidencji pracowniczych, ewidencji odpadów itd. To, czy przedsiębiorca jest zobligowany do ich prowadzenia, zależy między innymi od rodzaju prowadzonej działalności.

Strategie podatkowe 2021

Strategie podatkowe – z jakimi zmianami musimy się zmierzyć po 1 stycznia 2021?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w roku ubiegłym ustawą na dużych przedsiębiorców, którzy osiągnęli obrót wyższy niż 50 mln euro, a także na podatkowe grupy kapitałowe, został nałożony obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek ma wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Obligatoryjne publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.2123). Zmiana została wprowadzona jako jeden z kolejnych już sposobów na uszczelnienie podatków.

Czytaj dalej

Składki ZUS w 2021 roku

Składki ZUS w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku będą obowiązywać przedsiębiorców wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wzrost nie będzie jednak bardzo dotkliwy, a pierwszą składkę w nowej wysokości ubezpieczeni zapłacą dopiero w lutym br.

Wysokość składek zależy między innymi od tego, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność dłużej niż 2 lata, jej wysokość będzie uzależniona od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności nie wcześniej niż 2 lata temu, to wysokość składki ZUS będzie zależna od minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Czytaj dalej

Tarcza branżowa koronawirus - COVID

Tarcza branżowa – kto z niej skorzysta

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju i licznymi obostrzeniami, które istotnie ograniczają działalność przedsiębiorców z niektórych branż, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało dla nich pakiet pomocowy, czyli tzw. antykryzysową tarczę branżową. Wprowadzone w ramach tarczy branżowej rozwiązania są skierowane do przedsiębiorców działających w tych branżach, które najbardziej dotkliwie odczuły skutki drugiej fali pandemii.

Według niektórych szacunków tarcza branżowa może pomóc około 200 tysiącom firm, które z powodu pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji. Przewidziana w ramach pakietu pomoc może polegać między innymi na:

Czytaj dalej