Strategie podatkowe 2021

Strategie podatkowe – z jakimi zmianami musimy się zmierzyć po 1 stycznia 2021?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w roku ubiegłym ustawą na dużych przedsiębiorców, którzy osiągnęli obrót wyższy niż 50 mln euro, a także na podatkowe grupy kapitałowe, został nałożony obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek ma wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Obligatoryjne publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.2123). Zmiana została wprowadzona jako jeden z kolejnych już sposobów na uszczelnienie podatków.

Czytaj dalej

Składki ZUS w 2021 roku

Składki ZUS w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku będą obowiązywać przedsiębiorców wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wzrost nie będzie jednak bardzo dotkliwy, a pierwszą składkę w nowej wysokości ubezpieczeni zapłacą dopiero w lutym br.

Wysokość składek zależy między innymi od tego, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność dłużej niż 2 lata, jej wysokość będzie uzależniona od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności nie wcześniej niż 2 lata temu, to wysokość składki ZUS będzie zależna od minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Czytaj dalej

Tarcza branżowa koronawirus - COVID

Tarcza branżowa – kto z niej skorzysta

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju i licznymi obostrzeniami, które istotnie ograniczają działalność przedsiębiorców z niektórych branż, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało dla nich pakiet pomocowy, czyli tzw. antykryzysową tarczę branżową. Wprowadzone w ramach tarczy branżowej rozwiązania są skierowane do przedsiębiorców działających w tych branżach, które najbardziej dotkliwie odczuły skutki drugiej fali pandemii.

Według niektórych szacunków tarcza branżowa może pomóc około 200 tysiącom firm, które z powodu pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji. Przewidziana w ramach pakietu pomoc może polegać między innymi na:

Czytaj dalej

Limity dla pracujących emerytów i rencistów 2020

Nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów

Osoby, które otrzymują rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo wcześniejszą emeryturę mogą dodatkowo dorabiać do tych świadczeń. Powinny jednak robić to w określonych przez ustawodawcę limitach kwotowych, by ZUS nie zawiesił im wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury. Limity kwotowe mogą ulegać zmianie co kwartał. Od 1 grudnia 2020 r. zostały podniesione w stosunku do tych, które obowiązywały w II kwartale.

Dorabianie do renty lub emerytury przez kobiety, które nie ukończyły jeszcze 60 roku życia i mężczyzn w wieku do 65 roku życia do określonych przez ustawodawcę limitów kwotowych nie będzie miało żadnych konsekwencji. Jeśli jednak limity te zostaną przekroczone, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia.

Czytaj dalej

Dziedziczenie jednoosobowa działalność

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza, zgodnie z obowiązującym prawem, jest prowadzona pod nazwiskiem właściciela. Nie ma tu odrębnej osobowości prawnej, dlatego majątek firmy jest jednocześnie majątkiem właściciela. Logiczną konsekwencją śmierci właściciela firmy powinno być zatem zamknięcie działalności. Tak też wyglądałaby sytuacja przed rokiem 2018. Co wydarzyło się potem?

Brak ciągłości działalności gospodarczej w przypadku śmierci właściciela był problemem wielokrotnie podnoszonym przez przedsiębiorców. Rozwiązano go w roku 2018 poprzez wydanie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. nr 2018 poz. 1629).

Czytaj dalej

Nowa struktura JPK_V7

Co zawiera nowa struktura JPK V7?

Z dniem 1 października 2020 r. zmieniły się obowiązki podatników w zakresie składania deklaracji podatkowych. Wraz ze wskazaną powyżej datą przedsiębiorcy nie mają już obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zamiast tego natomiast zobligowani są do dostarczenia organom podatkowym odpowiednio formularzy JPK_V7M albo JPK_V7K, przy czym te powinny zostać przesłane w formacie XML.

Szczegółowo o zmianie w sposobie składania deklaracji podatkowych pisaliśmy już tutaj oraz tutaj. Pomimo to zmiany te nadal budzą wiele wątpliwości i obaw wśród przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy od listopada 2020

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 i koniecznością wprowadzenia kolejnych obostrzeń dla obywateli, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który będzie przysługiwał niektórym rodzicom. Podstawą prawną, która wprowadza tę zmianę, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1961).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na okres 21 dni i może przysługiwać od 9 do 29 listopada br. Kto może z niego skorzystać?
Czytaj dalej

Dodatkowe postojowe koronawirus

Dodatkowe świadczenia postojowe – kto z nich skorzysta?

Dzięki ustawie z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639) została rozszerzona grupa przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

W przepisach tej ustawy zostały wskazane trzy formy wsparcia dla przedsiębiorców działających w określonych branżach, które z kolei określono poprzez wskazanie kodu PKD. Wśród form wsparcia znalazło się świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w roku 2020. Określone zostały również warunki, które uprawniają do otrzymania wsparcia oraz jego wysokość.

Czytaj dalej

Kody GTU na fakturze

JPK_V7 i kody GTU – nowe obowiązki dla podatników

Z dniem 1 października wchodzą w życie istotne zmiany dla czynnych podatników VAT. Składane przez nich do tej pory dokumenty, a mianowicie deklaracja podatkowa VAT 7 oraz plik JPK_VAT zostały zastąpione przez nową strukturę pliku JPK, czyli plik JPK V7. W zamyśle ma on zastąpić informacje, które zawierały się w wyżej wymienionych i zmniejszyć ilość dokumentów wpływających do organu podatkowego. Warto pamiętać, że JPK V7 zastąpi też deklaracje VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD oraz VAT-ZT. Dodatkowo w nowej formule pliku JPK pojawią się też inne informacje i oznaczenia, a mianowicie informujące o typie niektórych dokumentów, typie szczególnych rodzajów transakcji oraz kodach GTU.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania do organu podatkowego pliku JPK w nowej formule po raz pierwszy w terminie do 25 listopada br. (JKP V7 za październik 2020).

Czytaj dalej

Preferencyjne stawki VAT 2020

Preferencyjne stawki VAT

Z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 r. poz. 106), a dokładniej art. 41 ust 1 ww. dokumentu wynika, że generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług podatkiem VAT w wysokości 23%. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca dla niektórych z nich przewidział niższe stawki podatkowe, wynoszące: 8%, 5% albo 0%. Preferencyjne stawki wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020. poz. 527).

W ww. rozporządzeniu określono towary oraz usługi, dla których obniża się stawkę podatku VAT do 8%, 5% albo 0%, a także warunki, jakie muszą zostać spełnione dla zastosowania preferencyjnej stawki. Należy przy tym pamiętać, że możliwość stosowania obniżonych stawek VAT w przypadku niektórych towarów i usług zostało ograniczone czasowo do podanych w akcie prawnym terminów.

Czytaj dalej