10 najważniejszych zmian podatkowych w 2017 roku – część 1

Nowy rok zawsze niósł z sobą szerszy zakres zmian w przepisach podatkowych. Nie inaczej sytuacja się ma w nowym 2017 roku. Przygotowaliśmy spis dziesięciu naszym zdaniem najbardziej istotnych zmian, które wpłyną na funkcjonowanie firm.

1. Nowe limity podatkowe

Zmianie uległy limity podatkowe, które określają małych podatników. Zmianie uległy także limity dotyczące transakcji gotówkowych i zwolnienia podmiotowego VAT. Tym zmianom poświęciliśmy osobny wpis pt.: „Nowe limity podatkowe od 2017 roku„.

2 .Większe kary za błędy podatkowe

Ta zmiana jest ściśle związana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z kwoty 1850zł do 2000zł. To właśnie ona stanowi podstawę do obliczania grzywien i kar. Należy zatem pamiętać wykroczenia jak np. niezłożenie w terminie deklaracji PIT-36 lub VAT-7, lub popełnienie przestępstwa skarbowego może wiązać się z bardziej dotkliwymi sankcjami finansowymi.

3. Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Od 2017 roku mali podatnicy, oraz firmy które w danym roku rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 215 000zł.

4. 15% CIT dla małych podatników

Bardzo istotna zmiana w podatku dochodowym, czyli obniżenie stawki tego podatku od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Wraz z tą ustawą pojawiają się liczne zmiany, które m.in. niektóre eliminują wątpliwości interpretacyjne oraz służą uszczelnieniu systemu podatkowego.

5. Wysyłanie większości deklaracji VAT przez Internet

W art. 99 ust. 11b ustawy o VAT zawarte są przepisy, które nakładają obowiązek składania większości deklaracji drogą elektroniczną. Wszyscy podatnicy będą do tego zobowiązani od 2018 roku. Od tego roku obowiązek ten dotyczy.

  1. Zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE.
  2. Dostawców towarów lub usług dla nabywców określonych w ustawie o VAT -art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, lub nabywcą tych towarów lub usług.
  3. Zobowiązanych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku drogą elektroniczną zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy o CIT.

Pozostałe zmiany podatkowe opisujemy w drugiej części artykułu dostępnej TUTAJ.

Przyśpieszony zwrot VAT w 2017 – zmiany

Od nowego roku Ci przedsiębiorcy, którzy w rozliczeniach podatku VAT wykazali nadwyżkę i chcieliby uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty mogą spodziewać się utrudnień. Wynikają one z nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej

Limity podatkowe od 2017 roku

Przepisy podatkowe, które uległy nowelizacji wprowadziły znaczące zmiany w limitach podatkowych. Dotyczą one „ryczałtowców”, obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych, zwolnienia podmiotowego VAT oraz transakcji gotówkowych.

Transakcje gotówkowe do 15 000 zł

Wcześniej zapowiedziana zamiana dotycząca limitów w transakcjach gotówkowych. Dotychczasowy limit wynoszący 15 tyś. euro został zmniejszony do kwoty 15 tyś. złotych. Jeżeli transakcja odbywa się w walucie obcej, to jej wartość jest obliczana wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem realizacji transakcji.

Ryczałt ewidencjonowany do 250 000 euro

Nowela ustawy podatkowej dotycząca zryczałtowanego podatku zwiększyła limit obowiązującej kwoty przychodów dotychczas wynoszący 150 tyś. euro do kwoty 250 tyś. euro.

Przeliczenie dokonuje się uwzględniając średni kurs Euro ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank Polski) w pierwszym dniu roboczym października w roku poprzedzającym rok podatkowy. W związku z tym w roku 2017 korzystać z rozliczeń w formie ryczałtu mogą osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gosp. prowadzoną samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub jawnej, których przychód w 2016 roku nie przekroczył 1 074 400zł. Jest to równowartość 250 tyś. Euro obliczona wg kursu 4,2976.

Obowiązek pełnej księgowości od 2 000 000 euro

Nowela ustawy nakłada obowiązek na osoby fizyczne, spółki partnerskie, cywilne i jawne osób fizycznych do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych, jeżeli ich przychód netto w poprzednim roku przekroczą 2 000 000 Euro. Limit ten został zwiększony z dotychczas obowiązującej wysokości 1 200 000 Euro.

Przeliczenia dokonuje się w taki sam sposób jak w przypadku limitów w przypadku ryczałtu, czyli wg kursu Euro ogłaszanego przez NBP w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku obrotowego.

Na rok 2017 obliczamy go wg kursu 4,2976. W związku z tym limit w 2017 roku, od którego należy przedsięwziąć wprowadzenie ksiąg rachunkowych wynosi 8 595 200 zł.

Zwolnienie podmiotowe w VAT zwiększone do 200 000 zł

Znowelizowane przepisy zwiększają limit zwolnienia podmiotowego do kwoty 200 tyś. złotych. Dotychczasowy limit wynosił 150 tyś. zł.

WAŻNE:
Należy wziąć pod uwagę, że w 2017 roku ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystać mogą także podmioty, których sprzedaż przekroczyła 150 tyś. (dotychczasowy limit), ale nie osiągnęła nowego (200 tyś. zł).

Zapraszamy do korzystania z usług księgowych oferowanych przez nasze biuro rachunkowe:
Ryczałt Ewidencjonowany
Pełna Księgowość

Odwrócony VAT za usługi budowlane w 2017

Odwrócony VAT w budownictwie od 2017 roku

W jednej z wcześniejszy publikacji na temat zmian w ustawie o VAT od roku 2017 roku, wspomnieliśmy o rozszerzeniu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT o niektóre usługi budowlane. Mechanizm odwróconego podatku VAT, na celu uszczelnienie systemu tego podatku i zwiększyć jego ściągalność. Przedstawiamy szereg informacji w jakich przypadkach znajdzie on zastosowanie w branży budowlanej.

Czytaj więcej

Wysokość składek ZUS w 2017 roku

Rosnące z roku na roku składki ZUS dla przedsiębiorców nie są dla nikogo zaskoczeniem, gdyż rosną one proporcjonalnie ze wzrostem średniego wynagrodzenia i płacy minimalnej. W związku z tym podobnie jak w poprzednich latach możemy liczyć się ze wzrostem składek ZUS od 2017 roku.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o VAT od 2017 roku

Dnia 16 listopada br r. sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o VAT i wszystko wskazuje na duże zmiany w obecnym systemie podatkowym. Celem noweli jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie systemu podatkowego VAT. Służyć temu mają m.in. przywrócenie sankcji, obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT, ograniczenie możliwości składania rozliczeń kwartalnych. Ponadto rozszerzono katalog towarów i usług objętych tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia i zwiększono zakres odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe. Z kolei dotychczasowe stawki VAT mają zostać podtrzymane do końca 2018 roku.

Czytaj więcej

Pełnomocnictwo ogólne – ułatwienia dla płatnika

W lipcu tego roku zostały wprowadzone przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, od tej pory dla płatnika ma być łatwiej i korzystniej.

Czytaj więcej

Od 2017 roku minimalna stawka godzinowa

Ustalenia dotyczące minimalnej stawki godzinowej, zostały określone w ustawie z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Powyższy zapis wprowadza zmiany, które mają być kolejnym krokiem na drodze usprawnienia funkcjonującego rynku pracy. Wg rządu zabieg ten ma również ograniczyć nadużycia jakie mają miejsca na rynku pracy.

Czytaj więcej

Bez limitów w rozliczeniach praw autorskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało nową ustawę , za sprawą której zostaną zniesione limity kosztów uzyskania przychodu. Zmiana głównie dotyczyć będą autorów, których przychody rocznie przekraczają 85 528 zł. Do tej pory maksymalny odpis mógł wynosić 42 764 zł. Zrezygnowanie z tego limitu kosztów, wprowadzi dużą ulgę w działalność autorów i twórców. Zapowiadana ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Wzrost liczby artystów w Polsce?

Obecnie grono osób korzystających z praw autorskich powiększa się. Do tej pory, preferencyjne koszty były odliczane przez pisarzy, muzyków, filmowców, czy malarzy. W ostatnim czasie z odliczeń zaczęli również korzystać informatycy, wykładowcy, pracownicy z branży marketingowej oraz szkoleniowcy i konsultanci. Sporo firm również celowo tak sporządza umowy ze swoimi pracownikami, aby do części ich wynagrodzenia można było zastosować zasady rozliczenia.

Korzyści podatkowe, ale nie dla każdego

Zniesienie limitu kosztów, miało by dotyczyć przychodów, które wynikają z działalności twórczej z zakresu m.in. muzyki, dziennikarstwa, sztuk plastycznych, architektury, sztuki ludowej oraz literatury. Limit także dotyczył by przychodów z działalności publicystycznej, reżyserii wokalistyki i aktorstwa. Ustawa ta, niekorzystnie wpłynie na rozliczenia przychodów wynalazców czy autorów gier. Oni zostaną pozbawieni nielimitowanych kosztów.

Zmiany przepisów dotyczące Książki Przychodów i Rozchodów

Wraz z nowym rozporządzeniem, które weszło w poprzednim miesiącu pojawił się nowy wzór KPiR oraz kilka zmiana z nią związanych – miedzy innymi brak obowiązku jej drukowania.

Książka Przychodów i Rozchodów w nowej formie posiada dodatkową kolumnę. Jest to związane z pojawieniem możliwości korzystania z ulgi w związku z ponoszeniem kosztów na cele rozwojowo-badawcze. Zmiana wzoru w obecnym roku dla firm, które założyły już księgę nie jest obowiązkowe.

Spis z natury – koniec obowiązku sporządzania

Dodano również nowy przepis, który wymaga od przedsiębiorców sporządzenia spisu z natury na początku roku, jeżeli nie sporządzili go na koniec. Oznacza to, że trzeba dokonać tylko spisu na koniec roku (31 grudnia) i wpisać jego wartość do książki na dzień 1 stycznia.

W przypadku przedsiębiorców, którzy w trakcie roku stracili możliwość rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podatkowe, muszą założyć Książkę Przychodów i Rozchodów oraz przygotować spis na pierwszy dzień jej prowadzenia.

Koniec obowiązku drukowania KPiR

Nowe rozporządzenie znosi również dotychczasowy obowiązek drukowania Książki Przychodów i Rozchodów. Dotychczas obowiązek wynikający z przepisów oblikował przedsiębiorce do drukowania książki do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Obecnie wystarczające jest przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej na dowolnych informatycznych nośnikach (płyty CD, karty pamięci etc.).

Prowadzisz księgowość w formie Książki Przychodów i Rozchodów? Poszukujesz doświadczonego biura, które odciąży Cię od obowiązków księgowych? Skontaktuj się z nami!