Składki ZUS w 2022 roku

Składki ZUS – terminy, deklaracje, konsekwencje opóźnień

Po wejściu w życie Polskiego Ładu odprowadzanie składek ZUS będzie odbywać się na nowych zasadach. Dla przedsiębiorców może to spowodować spore utrudnienia. Przede wszystkim w inny sposób będzie odbywać się naliczanie składki zdrowotnej, która od lutego br. ze zryczałtowanej zostaje zamieniona na indywidualną. Konieczne stanie się również comiesięczne składanie deklaracji ZUS. Zmianie ulegną terminy odprowadzania składek.

W roku 2021 jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze opłacały składki ZUS do 5. dnia następnego miesiąca. Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników i odprowadzający składki ZUS tylko za siebie byli zobowiązani do ich opłacania do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast do 15. dnia następnego miesiąca opłacali składki przedsiębiorcy, którzy zatrudniali pracowników. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że osoby samozatrudnione, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, nie miały dotychczas obowiązku comiesięcznego składania deklaracji ZUS, bo ta automatycznie była klonowana. Wyjątek stanowiły sytuacje, kiedy zmianie ulegała podstawa do naliczania składek. Jak będzie to wyglądać obecnie?

Sposób naliczania składki zdrowotnej w roku 2022

Przepisy Polskiego Ładu, które weszły w życie w roku 2022, zobowiązują przedsiębiorców do odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości zależnej od dochodu. Nowa formuła naliczania tej składki przyczyniła się do zmiany terminu jej rozliczania. Zmianą zostali jednak objęci tylko niektórzy płatnicy. Pozostałych nadal będą obowiązywać takie same terminy jak w roku minionym.

Ponieważ dochód przedsiębiorcy może się różnić w poszczególnych miesiącach, różna może być też podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej. Właśnie dlatego od roku 2022 przedsiębiorcy (także ci, którzy nie zatrudniają pracowników) mają obowiązek co miesiąc przygotowywać i wysyłać do ZUS deklarację z kwotą dochodu, na podstawie której wyliczana będzie składka. Informację taką przekazuje się na deklaracjach ZUS DRA.

A jakie terminy będą obowiązywać płatników?

Od 2022 roku składki na ubezpieczenia społeczne należy odprowadzać w następujących terminach:

  • Do 5. dnia miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe,
  • Do 15. dnia miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje i spółki kapitałowe),
  • Do 20. dnia miesiąca – pozostali płatnicy (przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, czyli osoby samozatrudnione, a także przedsiębiorcy i podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych).

Termin składania deklaracji do ZUS

Po zmianie przepisów i wejściu w życie Polskiego Ładu płatnicy powinni pamiętać o terminowym przekazywaniu do ZUS deklaracji DRA. Ma ona kluczowe znaczenie dla rozliczania składki zdrowotnej i ustalenia jej wysokości. Warto raz jeszcze zaznaczyć, że od roku 2022 przedsiębiorcy zobowiązani są do składania takiej deklaracji co miesiąc. Niezależnie od tego, czy zatrudniają pracowników, czy też nie zatrudniają innych osób ubezpieczonych, obowiązuje ich termin do 20. dnia następnego miesiąca. Natomiast osoby prawne przekazują deklaracje do ZUS w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Jak widać, płatników obowiązują tutaj takie same terminy, jak w przypadku płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli termin złożenia deklaracji przypadnie w dzień wolny od pracy (weekend lub święto), wtedy płatników obowiązuje kolejny dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. Dotyczy to zarówno składania deklaracji, jak i płatności składek.

Nieterminowe opłacanie składek ZUS – konsekwencje

Płatnicy powinni pamiętać, że od nieterminowego wywiązywania się z obowiązku opłacania składek ZUS będą naliczane odsetki. Te będą mogły być anulowane tylko pod warunkiem, że opóźnienia w opłacaniu składek nie zdarzają się często, a wysokość naliczonych odsetek nie przekroczyła 1% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Natomiast za częste opóźnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne może grozić grzywna w wysokości do 5000 zł.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z nowymi przepisami, nieterminowe uiszczanie składek na dobrowolne ubezpieczenia nie wyklucza już płatnika z tego świadczenia. Oznacza to, że płatnik, który opłaci składkę chorobową po terminie, ale w prawidłowej wysokości, nie zostanie pozbawiony prawa do korzystania z zasiłku chorobowego.

Zajęcie ruchomości przez skarbówkę

Kiedy fiskus może zająć ruchomości podatnika?

Polski Ład wraz z początkiem 2022 roku wprowadzi wiele zmian w polskim prawie. Nowelizacji będą podlegać między innymi przepisy Krajowej Administracji Skarbowej, a także sposobu egzekwowania zadłużenia podatników. Planowane jest wprowadzenie takich regulacji, które pozwolą na tymczasowe zatrzymanie ruchomości dłużnika, na przykład podczas kontroli drogowej albo granicznej. Jeżeli potwierdzi się, że zadłużenie nie zostało uregulowane ani też nie wygasło, organ egzekucyjny będzie mógł przejąć zatrzymane ruchomości na stałe.

Współcześnie funkcjonuje już w przepisach podobne rozwiązanie. Nie daje ono jednak fiskusowi tak dużych możliwości, jak to, które planowane jest do wprowadzenia w nadchodzącym roku. Po zmianach zatrzymanie ruchomości dłużnika ma przebiegać zdecydowanie prościej i szybciej.

Czytaj dalej

Firma za granicą - optymalizacja podatkowa

Optymalizacja kosztów w firmie poprzez rejestrację działalności za granicą

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest bardzo drogie. Wysokie koszty stałe, które trzeba ponosić niezależnie od osiąganych dochodów, skłaniają przedsiębiorców do szukania sposobu na ich optymalizację. Ponieważ koszty prowadzenia firmy w niektórych krajach europejskich są znacznie niższe, niektórzy przedsiębiorcy rozważają zarejestrowanie działalności za granicą.

Z pozoru rejestracja działalności poza granicami naszego kraju wydaje się prosta i kusząca. Dlatego zdarza się, że osoby, które faktycznie prowadzą działalność w Polsce, rozważają założenie firmy w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czechach, Luksemburgu, na Cyprze albo Malcie, czyli tam, gdzie koszty są zdecydowanie niższe. Istnieje też wiele firm pośredniczących w zakładaniu działalności za granicą, które zachęcają do takiej praktyki.

Czytaj dalej

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus, czyli składki naliczane od dochodu

Od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek ZUS na nowych zasadach. Zamiast wnoszenia składek w pełnym wymiarze mogą korzystać z tzw. „małego ZUS plus”, czyli opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Ten rok jest kolejnym, gdy istnieje taka możliwość. Aby z niej skorzystać, należy przesłać do ZUS odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe.

Czytaj dalej

Ulga podatkowa dla ozdrowieńców

Epidemiczna ulga za oddanie osocza

W związku z trwającą w Polsce sytuacją epidemiologiczną i wciąż niewielką ilością ozdrowieńców włączających się w walkę z Covid-19, lekarze, a także politycy, w tym premier apelują do nich o oddawanie osocza. Z wystąpienia premiera dowiadujemy się o benefitach czekających na takie osoby. Wśród nich wymieniana jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, dwa dni wolne od pracy (jeden przysługujący w dniu oddania osocza, a drugi w dniu kolejnym), ulgi na przejazdy transportem miejskim oraz koleją, a także pakiet konsultacji medycznych.

Jak informują lekarze, osocze ozdrowieńca może istotnie podnieść szanse na wyzdrowienie pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19. A materiał pobrany jednorazowo od jednej osoby, która przeszła to zakażenie, pozwala na przygotowanie leku dla trzech chorych. Co więcej, od covidowego ozdrowieńca można pobrać osocze aż trzy razy w tygodniowych odstępach, a jeśli ilość przeciwciał nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, będzie możliwe pobranie kolejnych porcji materiału w odstępach dwutygodniowych.

Czytaj dalej

Dziedziczenie jednoosobowa działalność

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza, zgodnie z obowiązującym prawem, jest prowadzona pod nazwiskiem właściciela. Nie ma tu odrębnej osobowości prawnej, dlatego majątek firmy jest jednocześnie majątkiem właściciela. Logiczną konsekwencją śmierci właściciela firmy powinno być zatem zamknięcie działalności. Tak też wyglądałaby sytuacja przed rokiem 2018. Co wydarzyło się potem?

Brak ciągłości działalności gospodarczej w przypadku śmierci właściciela był problemem wielokrotnie podnoszonym przez przedsiębiorców. Rozwiązano go w roku 2018 poprzez wydanie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. nr 2018 poz. 1629).

Czytaj dalej

Czynny żal - jak napisać?

Czynny żal – jak go przygotować?

Czynny żal, czyli zawiadomienie właściwego organu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może uchronić podatnika przed przykrymi konsekwencjami. Jeśli zostanie prawidłowo wypełniony, a warunki niezbędne do jego uznania zostaną zachowane, podatnik, któremu grozi odpowiedzialność karna skarbowa, może jej uniknąć. Czynny żal może znaleźć zastosowanie między innymi wtedy, gdy przedsiębiorca nie złoży w wyznaczonym terminie deklaracji podatkowej albo pliku JPK_VAT.

Czytaj dalej

Dodatkowe postojowe koronawirus

Dodatkowe świadczenia postojowe – kto z nich skorzysta?

Dzięki ustawie z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639) została rozszerzona grupa przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

W przepisach tej ustawy zostały wskazane trzy formy wsparcia dla przedsiębiorców działających w określonych branżach, które z kolei określono poprzez wskazanie kodu PKD. Wśród form wsparcia znalazło się świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w roku 2020. Określone zostały również warunki, które uprawniają do otrzymania wsparcia oraz jego wysokość.

Czytaj dalej

Wypadek przedsiębiorcy. Zasiłek - świadczenie wypadkowe z ZUS

Wypadek przedsiębiorcy a ZUS

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i opłacającej składki społeczne przysługują z ZUS świadczenia w przypadku, jeśli ta podczas pracy uległa wypadkowi. Wielu samozatrudnionych zdaje się o tym nie pamiętać. Tymczasem opłacanie składki wypadkowej, która dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obligatoryjna, daje im prawo do korzystania ze świadczenia w sytuacji, kiedy na skutek problemów zdrowotnych będących skutkiem wypadku nie będą mogli wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Opłacanie składek społecznych należy do obowiązków przedsiębiorcy. Dzięki nim przedsiębiorca może korzystać ze świadczeń w okresie niezdolności do pracy. Jednak nie każdy przedsiębiorca wie, jakie świadczenia mu przysługują oraz jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa - rolnictwo

Tarcza antykryzysowa, wsparcie dla rolników – koronawirus

Spowolnienie gospodarcze i trudności wywołane epidemią koronawirusa można dostrzec w różnych sektorach, również w rolnictwie. W Ministerstwie Rolnictwa zostały w związku z tym powzięte odpowiednie kroki. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy zakażeni COVID-19 oraz ci, których epidemia dotknęła w inny sposób?

Zmiany, które mają pomóc rolnikom, dotyczą wysokości zasiłków chorobowych w przypadku zarażenia COVID-19 oraz bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw. Na czym dokładnie polegają?

Czytaj dalej