Wypadek przedsiębiorcy. Zasiłek - świadczenie wypadkowe z ZUS

Wypadek przedsiębiorcy a ZUS

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i opłacającej składki społeczne przysługują z ZUS świadczenia w przypadku, jeśli ta podczas pracy uległa wypadkowi. Wielu samozatrudnionych zdaje się o tym nie pamiętać. Tymczasem opłacanie składki wypadkowej, która dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obligatoryjna, daje im prawo do korzystania ze świadczenia w sytuacji, kiedy na skutek problemów zdrowotnych będących skutkiem wypadku nie będą mogli wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Opłacanie składek społecznych należy do obowiązków przedsiębiorcy. Dzięki nim przedsiębiorca może korzystać ze świadczeń w okresie niezdolności do pracy. Jednak nie każdy przedsiębiorca wie, jakie świadczenia mu przysługują oraz jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.

Jakie składki na ubezpieczenie musi opłacać przedsiębiorca?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowi opłacania ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym, do którego można, ale nie trzeba przystąpić. Jeśli samozatrudniony tego nie zrobi, ale będzie opłacał terminowo składki na obligatoryjne ubezpieczenie społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe, będzie mógł liczyć na otrzymanie z ZUS świadczenia, jeśli ulegnie wypadkowi przy pracy.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie wypadkowe z ZUS?

Do wypłaty świadczeń z ZUS osobie samozatrudnionej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem podczas wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością ma zastosowanie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673). Jednak aby otrzymać takie świadczenie, należy spełnić poniższe warunki:

  • Wypadek przy pracy

Zdarzenie, które doprowadzi do niezdolności do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością, musi odpowiadać definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z ww. ustawą jest to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”. Mówi o tym art. 3 przytoczonego aktu prawnego. Czynnikiem zewnętrznym może być m.in działanie ludzi, maszyn, pojazdów albo sił natury. O wypadku mówimy też, kiedy zdarzenie ma miejsce podczas podróży służbowej albo szkolenia.

  • Konsekwencja

W konsekwencji tego zdarzenia dochodzi do trwałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu osoby samozatrudnionej.

  • Przyczyna

Do zdarzenia nie może dojść z winy przedsiębiorcy. Mowa tu o lekkomyślności lub zaniedbaniu samozatrudnionego, takim jak np. wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu.

  • Zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne

W chwili, gdy dojdzie do zdarzenia, przedsiębiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i nie może mieć zaległości względem ZUS.

  • Dokumentacja zdarzenia

Aby otrzymać świadczenie przedsiębiorca musi złożyć do ZUS odpowiedni wniosek oraz udokumentować zaistniałe zdarzenie. ZUS ustali w drodze decyzji rodzaj oraz wysokość wypłacanego świadczenia.

Samozatrudniony będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia, jeżeli wszystkie z ww. warunków zostaną spełnione jednocześnie.

Kiedy nie otrzymamy świadczenia wypadkowego?

Jednak nie każdy przedsiębiorca, który ulegnie wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia. Istnieje kilka okoliczności, które mogą to uniemożliwić. Jedną z nich jest zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w dniu, w którym dojdzie do zdarzenia, na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Świadczenie nie będzie wypłacane do czasu spłaty całości zadłużenia. Warto pamiętać też, że prawo do świadczenia przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Jak już wspomniano powyżej, świadczenie może być wypłacane, jeżeli przedsiębiorca opłacający składkę na ubezpieczenie wypadkowe i niemający zaległości względem ZUS ulegnie wypadkowi podczas podróży służbowej, szkolenia lub wykonywania usługi u klienta, co uznaje się za wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto wziąć jednak pod uwagę, że zdarzenia mające miejsce przed rozpoczęciem prazy i po jej zakończeniu (w tym drodze do pracy i z powrotem) nie są uznawane za wypadek przy pracy. Przedsiębiorca nie otrzyma zatem z tego tytułu świadczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe, do którego przystępuje się dobrowolnie.

Świadczenie chorobowe i odszkodowanie dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, a który ulegnie wypadkowi przy pracy, będzie mógł się ubiegać o wypłatę takich świadczeń jak:

  • zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy);
  • jednorazowe odszkodowanie (art.6 ust.1 pkt 4 ww. ustawy).

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Tarcza antykryzysowa - rolnictwo

Tarcza antykryzysowa, wsparcie dla rolników – koronawirus

Spowolnienie gospodarcze i trudności wywołane epidemią koronawirusa można dostrzec w różnych sektorach, również w rolnictwie. W Ministerstwie Rolnictwa zostały w związku z tym powzięte odpowiednie kroki. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy zakażeni COVID-19 oraz ci, których epidemia dotknęła w inny sposób?

Zmiany, które mają pomóc rolnikom, dotyczą wysokości zasiłków chorobowych w przypadku zarażenia COVID-19 oraz bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw. Na czym dokładnie polegają?

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa. Spadek obrotów samozatrudnionego

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Przedłużająca się epidemia i spowodowane nią spowolnienie gospodarcze nie pozostaje bez wpływu na sytuację samozatrudnionych. Niewielkie firmy, zwłaszcza te, których działalność jest związana z usługami i wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, mogą odczuwać to bardzo dotkliwie. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano rozwiązanie, które ma zapobiegać negatywnym skutkom takiej sytuacji.

Pomoc polegająca na dofinansowaniu samozatrudnionych przewidziana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Odpowiednie regulacje zostały wprowadzone art. 15zzc Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – podstawowe informacje

W 2016 r. ówczesny rząd obiecał wprowadzenie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. prostej spółki akcyjnej (PSA). Ta obietnica to jeden z elementów zapowiedzianego wcześniej pakietu 100 zmian, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w naszym kraju. Taka zmiana miałaby być ukłonem w kierunku startupów działających w obszarze innowacyjnych technologii, ale niedysponujących odpowiednim kapitałem. Tym samym rząd chce zapobiec odpływowi polskich pomysłów poza granice kraju.

Założenie spółki akcyjnej wymaga w Polsce wysokiego kapitału zakładowego. To powstrzymuje wielu potencjalnych przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zapleczem finansowym. Rozwiązaniem problemu miałoby być wprowadzenie nowej formy działalności, czyli wspomnianej wyżej prostej spółki akcyjnej (PSA). Jej wprowadzenie pierwotnie zaplanowano na 1 marca 2020 roku. Ostatecznie jednak zostało przesunięte o rok. Obecnie mówi się o dacie 1 marca 2021 r.

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT w 2020

PIT 2020 – jak rozliczyć PIT-37 za rok 2019

Składanie deklaracji PIT to obowiązek każdego podatnika, który osiągnął opodatkowany przychód. Na formularzu PIT-37 rozliczają się osoby, które osiągnęły przychody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, a także z tytułu rent i emerytur.

Deklarację PIT składamy we właściwym ze względu na adres zamieszkania urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Jeżeli data 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, ostateczny termin składania deklaracji przechodzi na kolejny dzień roboczy. W roku bieżącym 30 kwietnia przypada w czwartek.

Czytaj więcej

Zmiany w JPK 2020 - co warto wiedzieć?

Zmiany w JPK – co warto wiedzieć?

Fiskus posiada różne instrumenty, które umożliwiają identyfikowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT i ściganie oszustów podatkowych. Jednym z takich narzędzi jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli dokument elektroniczny przesyłany przez przedsiębiorców organom podatkowym, a zawierający informacje o operacjach gospodarczych prowadzonych w danym okresie. Choć eksperci już teraz oceniają to narzędzie bardzo dobrze, Ministerstwo Finansów chce je nadal rozwijać, dzięki czemu ma być jeszcze skuteczniejsze.

Czytaj więcej

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek – czym jest i jak go wygenerować?

Z dniem 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie zmiana, z którą przyjdzie się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Dotyczy ona mikrorachunków podatkowych, czyli indywidualnych dla każdego z nas rachunków, na które będziemy odprowadzać podatek PIT, CIT i VAT. Każdy z nas musi wygenerować mikrorachunek osobiście, posługując się swoim numerem pesel lub NIP. Wygenerowanie mikrorachunku nie pociąga za sobą żadnych opłat. Ważne jednak, by dopełnić formalności przed dokonaniem pierwszej wpłaty podatku w tym roku. Jest to kwestia o tyle istotna, że dotychczas obowiązujące podatników rachunki urzędów skarbowych, na które wcześniej przekazywane były podatki, pozostały aktywne jedynie do dnia 31 grudnia ubiegłego roku.
Czytaj więcej

Zakładanie firmy na etacie. Czym jest urlop korporacyjny?

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła propozycję wprowadzenia urlopów korporacyjnych dla osób, które chcą założyć własną firmę, ale obawiają się o to, czy start-up utrzyma się na rynku. Zaproponowane rozwiązanie miałoby być zabezpieczeniem, które w przypadku niepowodzenia pozwoli powrócić do pracy na etacie.

Obawa przed porzuceniem pracy na etacie i utratą stałego źródła dochodu to jedno z największych ograniczeń u osób, które chciałyby założyć własną działalność. Ryzyko związane z ewentualnym niepowodzeniem i utratą pracy studzi zapały potencjalnych przedsiębiorców. Być może problem ten zostanie rozwiązany za pomocą urlopów korporacyjnych.

Czytaj więcej

Spis z natury na koniec roku podatkowego

Spis z natury na koniec roku

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzania na koniec roku spisu z natury. Taki spis sporządza się też niekiedy w innych sytuacjach. Kiedy dokładnie? Precyzuje to Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152 poz. 1475 z późn. zm.).

Sporządzanie remanentu, czyli spisu z natury, jest ważne, ponieważ ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu z działalności gospodarczej. Niezwykle istotne jest więc jego prawidłowe wykonanie. Popełnione pomyłki mogą skutkować błędnie wypełnioną deklaracją PIT.

Czytaj więcej

Oplata skarbowa z uwolnienie VAT

Opłata skarbowa za uwolnienie środków VAT

Obowiązek podzielonej płatności, czyli split payment został wprowadzony ponad rok temu. Nikt nie wspominał wtedy o konieczności ponoszenia przez przedsiębiorców z tego tytułu dodatkowych opłat. Wręcz przeciwnie – miało to być rozwiązanie bezpłatne, ograniczające nadużycia ze strony nieuczciwych przedsiębiorców. Tymczasem na dodatkowe koszty zostali narażeni także ci, którzy postępowali całkowicie uczciwie.

Dodatkowy koszt, o którym piszemy w artykule, to opłata skarbowa, która wiąże się z uwolnieniem środków zgromadzonych na rachunku VAT przedsiębiorcy. Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami podzielona płatność nie miała pociągać ze sobą dodatkowych kosztów dla przedsiębiorcy. I rzeczywiście, w ustawie o VAT nie ma żadnych zapisów, które wskazywałyby na konieczność wnoszenia takiej opłaty. W niektórych gminach urzędnicy dopatrzyli się jednak stosowanych przepisów w ustawie o opłacie skarbowej. Powołując się na nie, pobierają opłatę w wysokości 30 zł za uwolnienie zgromadzonych na koncie VAT środków.

Czytaj więcej