Pisanie czynnego żalu

Koniec z czynnym żalem. Jakie zmiany czekają nas w roku 2022?

Polski Ład, który ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r., wprowadzi szereg zmian w prawie podatkowym. Wśród nich znajdzie się między innymi nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego, w tym przepisów, które dotyczą korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, a także składania wraz z korektą czynnego żalu.

Postulat zniesienia obowiązku składania czynnego żalu został złożony przez Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP. Jego uwzględnienie w nowych przepisach ma uprościć biurokrację w wielu firmach.

Obecnie obowiązujące przepisy

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wielu przedsiębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej boryka się z opóźnionymi fakturami od swoich kontrahentów, a także błędami w wystawionych fakturach. Takie sytuacje wymagają składania korekty pliku JPK_VAT, natomiast za każdym razem, gdy korygowana jest część ewidencyjna tego pliku, konieczne jest również złożenie czynnego żalu.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z obecnie obowiązującym Kodeksem karnym skarbowym, karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Istotne jest tutaj to, że jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy wszczęte zostało już postępowanie przygotowawcze, to z chwilą złożenia korekty i dokonania prawidłowego rozliczenia jest ono umarzane.

Korekta JPK_VAT po zmianach w prawie

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu i nowelizacji przepisów niezwykle ważne będzie to, kiedy podatnik złoży do organu podatkowego korektę JPK_VAT. Konsekwencji w postaci kary będą mogli uniknąć jedynie ci przedsiębiorcy, którzy dokonają korekty, zanim zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Należy w tym miejscu nadmienić, że organ podatkowy nie informuje podatnika o wszczęciu takiego postępowania. Co więcej, karze będą podlegać również podatnicy, którzy popełnili przestępstwo lub wykroczenie skarbowe ujawnione w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego w innej sprawie.

Polski Ład wprowadzi też rozszerzenie art. 16a Kodeksu karnego skarbowego o niekaralność czynów zawiązanych ze złożeniem korekty ewidencji VAT. Oznacza to, że już od stycznia 2022 r. nie będzie konieczności składania czynnego żalu podczas korekty którejkolwiek części pliku JPK_VAT, zarówno deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej.