Limity podatkowe od 2017 roku

Przepisy podatkowe, które uległy nowelizacji wprowadziły znaczące zmiany w limitach podatkowych. Dotyczą one „ryczałtowców”, obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych, zwolnienia podmiotowego VAT oraz transakcji gotówkowych.

Transakcje gotówkowe do 15 000 zł

Wcześniej zapowiedziana zamiana dotycząca limitów w transakcjach gotówkowych. Dotychczasowy limit wynoszący 15 tyś. euro został zmniejszony do kwoty 15 tyś. złotych. Jeżeli transakcja odbywa się w walucie obcej, to jej wartość jest obliczana wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem realizacji transakcji.

Ryczałt ewidencjonowany do 250 000 euro

Nowela ustawy podatkowej dotycząca zryczałtowanego podatku zwiększyła limit obowiązującej kwoty przychodów dotychczas wynoszący 150 tyś. euro do kwoty 250 tyś. euro.

Przeliczenie dokonuje się uwzględniając średni kurs Euro ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank Polski) w pierwszym dniu roboczym października w roku poprzedzającym rok podatkowy. W związku z tym w roku 2017 korzystać z rozliczeń w formie ryczałtu mogą osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gosp. prowadzoną samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub jawnej, których przychód w 2016 roku nie przekroczył 1 074 400zł. Jest to równowartość 250 tyś. Euro obliczona wg kursu 4,2976.

Obowiązek pełnej księgowości od 2 000 000 euro

Nowela ustawy nakłada obowiązek na osoby fizyczne, spółki partnerskie, cywilne i jawne osób fizycznych do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych, jeżeli ich przychód netto w poprzednim roku przekroczą 2 000 000 Euro. Limit ten został zwiększony z dotychczas obowiązującej wysokości 1 200 000 Euro.

Przeliczenia dokonuje się w taki sam sposób jak w przypadku limitów w przypadku ryczałtu, czyli wg kursu Euro ogłaszanego przez NBP w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku obrotowego.

Na rok 2017 obliczamy go wg kursu 4,2976. W związku z tym limit w 2017 roku, od którego należy przedsięwziąć wprowadzenie ksiąg rachunkowych wynosi 8 595 200 zł.

Zwolnienie podmiotowe w VAT zwiększone do 200 000 zł

Znowelizowane przepisy zwiększają limit zwolnienia podmiotowego do kwoty 200 tyś. złotych. Dotychczasowy limit wynosił 150 tyś. zł.

WAŻNE:
Należy wziąć pod uwagę, że w 2017 roku ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystać mogą także podmioty, których sprzedaż przekroczyła 150 tyś. (dotychczasowy limit), ale nie osiągnęła nowego (200 tyś. zł).

Zapraszamy do korzystania z usług księgowych oferowanych przez nasze biuro rachunkowe:
Ryczałt Ewidencjonowany
Pełna Księgowość