Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus, czyli składki naliczane od dochodu

Od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek ZUS na nowych zasadach. Zamiast wnoszenia składek w pełnym wymiarze mogą korzystać z tzw. „małego ZUS plus”, czyli opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Ten rok jest kolejnym, gdy istnieje taka możliwość. Aby z niej skorzystać, należy przesłać do ZUS odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe.

Z małego ZUS plus mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którym nie przysługują inne ulgi i którzy spełniają określone prawem warunki. Jednym z nich jest uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, który nie może przekroczyć 120 000 zł. Drugim ważnym do spełnienia kryterium jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDB lub innych szczególnych przepisów.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi, muszą obliczyć podstawę wymiaru składki w oparciu o dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Przy jej ustaleniu należy uwzględnić ilość dni, w których przedsiębiorca prowadził działalność.

Jak skorzystać z ulgi mały ZUS plus?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, do skorzystania z ulgi konieczne jest złożenie do ZUS deklaracji zgłoszeniowej. Jeśli do tej pory nie korzystałeś z tej ulgi, na początek musisz dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a następnie zgłosić się do ubezpieczeń z nowym kodem na deklaracji ZUS ZUA. Na formularzu należy podać tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od cyfr 05 90, a w przypadku osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy 05 92. Dokumenty zgłoszeniowe należało przekazać najpóźniej do dnia 1 lutego 2021 br. Poza deklaracją zgłoszeniową należy również wypełnić i przekazać ZUS DRA i ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA i ZUS RCA cz.II za miesiąc, w którym przedsiębiorca przystępuje do małego ZUS plus. Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie powinny przekazać te dokumenty do dnia 10 lutego, a pozostali płatnicy (z wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych) do 15 lutego.

A co, jeśli przedsiębiorca korzystał już z ulgi?

Jeśli jednak przedsiębiorca korzystał już z tej ulgi w roku ubiegłym, to nie musi przekazywać do ZUS dokumentów zgłoszeniowych, czyli deklaracji ZUS ZUA. Spełniając warunki, które uprawniają do uzyskania ulgi i chcąc nadal z niej korzystać, powinien natomiast złożyć w ZUS wypełniony formularz ZUS DRA i ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA i ZUS RCA cz.II we wskazanych wyżej terminach.

Warto pamiętać, że z ulgi mały ZUS plus przedsiębiorca będzie mógł korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, w których prowadził działalność gospodarczą. Powinien przy tym pamiętać, by do dnia 10 lutego złożyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, który uprawnia do tej ulgi.

Skorzystać z niej nie będą mogli natomiast ci, którzy w ubiegłym roku prowadzili działalność gospodarczą i podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu przez okres krótszy niż 60 dni.