Limity dla pracujących emerytów i rencistów 2020

Nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów

Osoby, które otrzymują rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo wcześniejszą emeryturę mogą dodatkowo dorabiać do tych świadczeń. Powinny jednak robić to w określonych przez ustawodawcę limitach kwotowych, by ZUS nie zawiesił im wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury. Limity kwotowe mogą ulegać zmianie co kwartał. Od 1 grudnia 2020 r. zostały podniesione w stosunku do tych, które obowiązywały w II kwartale.

Dorabianie do renty lub emerytury przez kobiety, które nie ukończyły jeszcze 60 roku życia i mężczyzn w wieku do 65 roku życia do określonych przez ustawodawcę limitów kwotowych nie będzie miało żadnych konsekwencji. Jeśli jednak limity te zostaną przekroczone, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia.

Jakie limity obowiązują w obecnym kwartale?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wypłata świadczenia może zostać zawieszona, jeśli przychód uzyskany z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z tytułu umowy o pracę przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wygrodzenia, jakie obowiązuje w danym kwartale kalendarzowym. Ponieważ w III kwartale 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło do 5168,93 zł, to limit ten został ustalony w wysokości 6719,70 zł.

Natomiast o zmniejszeniu wypłacanego przez ZUS emerytom i rencistom świadczenia będziemy mówić wtedy, gdy wysokość przychodów z tytułu wykonywanej pracy przekroczy wartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ale będzie niższa niż 130% jego wartości. Od dnia 1 grudnia br. ZUS obniży więc świadczenie emerytom i rencistom, którzy dorobią więcej 3618,30 zł, ale mniej niż 6719,70 zł. Warto pamiętać, że świadczenie ulega wtedy zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż kwota maksymalnego zmniejszenia, która obowiązywała w dniu 31 grudnia 1998 r. tj.:

  • 620,37 zł (24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r.) w przypadku osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 465,31 zł (18% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r.) w przypadku osób uprawnionych do pobierania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 527,35 zł (20,4% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r.) w przypadku osób pobierających rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba.

Kogo nie obowiązują ustalone limity?

Ustalone prawem limity dla emerytów i rencistów obowiązują jednak nie wszystkie osoby, które pobierają te świadczenia. Nie dotyczą między innymi emerytów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, tj. kobiet po 60 i mężczyzn po 65 roku życia. Nie muszą zwracać na nie uwagi również osoby, które otrzymują rentę dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, jeśli ta została przyznana w związku z niezdolnością do pracy związaną ze służbą wojskową. Limity nie obowiązują też osób otrzymujących rentę rodzinną, która przysługuje im po osobie uprawnionej do otrzymywania renty dla inwalidów wojennych albo rentę rodzinną po żołnierzu, jeśli jego śmierć była związana ze służbą wojskową. Kolejną grupą, której wskazane limity nie dotyczą, są osoby pobierające rentę rodzinną, której wartość jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.