Zmiany w JPK - październik 2020

Nowy JPK – istotne zmiany od października 2020

Od dnia 1 października 2020 r. przedsiębiorcy nie będą już musieli przesyłać do organów podatkowych pliku JPK oraz deklaracji VAT-7. Zamiast tego raportowanie transakcji będzie odbywać się za pomocą dokumentu JPK_V7. Ta nowa formuła łączy w sobie informacje, które zawierały się we wcześniejszych dokumentach. Zakres raportowania został w niej też poszerzony o dodatkowe dane, niezbędne do analizy poprawności rozliczeń.

Wprowadzona zmiana początkowo miała wejść w życie kilka miesięcy wcześniej. Jednak ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa przesunięto ją w czasie na dzień 1 października 2020 r. Celem tej zmiany jest uniknięcie składania przez przedsiębiorców powtarzających się informacji w dwóch odrębnych dokumentach (JKP i VAT-7), a także ograniczenie ilości dokumentów, które wpływały dotychczas do organów podatkowych.

O planach połączenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i deklaracji VAT-7 pisaliśmy już w naszych poprzednich artykułach. Informacje na ten temat można znaleźć w poniższych wpisach:

Dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych przepisów?

W związku ze zmianą przepisów do obowiązków przedsiębiorców należy wprowadzenie odpowiednich procedur i dostosowanie programów informatycznych przeznaczonych do rozliczeń z fiskusem do aktualnych wymogów. Przypominamy, że obowiązek raportowania dotyczy małych, średnich i dużych firm, a także mikroprzedsiębiorców. Warto zaznaczyć też, że zmianie uległa formuła dokumentu, ale sposób jego dostarczenia pozostał taki sam, a zatem będzie odbywał się drogą elektroniczną. Konieczny jest również podpis dokumentu, który można złożyć za pomocą: Profilu Zaufanego, elektronicznego podpisu albo danych autoryzacyjnych, wśród których należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, a także NIP albo pesel oraz kwotę przychowu (w bieżącym roku należy wskazać przychód za rok 2018).

Przesyłanie JPK_V7 do organu podatkowego

W zależności od sposobu rozliczania się przedsiębiorcy z fiskusem, nowy dokument będzie mógł być przesyłany na dwa sposoby:

  • Kwartalnie – JPK_V7K
  • Miesięcznie – JPK_V7M.

Jego formuła będzie podzielona na dwie części: deklaracyjną oraz ewidencyjną. W pierwszej części znajdą się informacje przesyłane dotychczas w deklaracjach VAT-7 (dane dotyczące podatnika, informacji podatkowych oraz okresów składkowych, za które dokument jest składany), natomiast w części ewidencyjnej te, które umieszczaliśmy dotychczas w pliku JPK (m.in.: wysokość podstawy opodatkowania, wartość sprzedaży, sprzedaż zwolniona od podatku i podatek należy z podziałem na stawki podatku).

W części ewidencyjnej znajdą się też informacje, których do tej pory podatnicy nie musieli raportować. Wśród nich będzie konieczność oznaczania niektórych towarów i usług kodem GTU, który wskazuje na ich przynależność do konkretnej grupy towarów i usług. Ponadto przedsiębiorca będzie zobligowany do oznaczania niektórych dowodów sprzedaży i nabycia, a także niektórych rodzajów transakcji. Więcej informacji na temat oznaczeń, które obowiązują podatników, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

O ile sposób dostarczania informacji w przypadku rozliczeń miesięcznych wydaje się całkowicie jasny, o tyle przy rozliczeniach kwartalnych mogą się już pojawić pewne wątpliwości. Dlatego wyjaśniamy, jakie dokładnie obowiązki ciążą na podatnikach w związku z wprowadzoną zmianą.

Jeśli podatnik przesyła raport miesięcznie, powinien zrobić to do 25. dnia każdego miesiąca, przesyłając wypełnioną część deklaracyjną i ewidencyjną pliku i uwzględniając w nim dane za miesiąc poprzedni. W przypadku raportowania kwartalnego podatnik jest zobligowany do wysyłki pliku JPK_V7K do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że część ewidencyjna pliku powinna zostać przez niego wypełniona przy każdym raportowaniu i uwzględniać dane za miesiąc poprzedni, a część deklaracyjna wyłącznie po zakończeniu kwartału i uwzględniać informacje za trzy ostatnie miesiące, czyli za cały kwartał.

Przewidziane kary za błędy

Podatnicy powinny pamiętać, że za niezastosowanie się do nowych przepisów i nieprzesłanie pliku JPK-V7 w terminie, przesłanie go po czasie albo zawarcie w nim informacji nieprawidłowych lub błędnych może zostać nałożona kara administracyjna lub wszczęte postępowanie karno-skarbowe.

Kary administracyjne dotyczą błędów, które mogą uniemożliwiać weryfikację prawidłowości transakcji. Po ich wykryciu urząd skarbowy wzywa przedsiębiorcę do ich korekty w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli błędy nie zostaną poprawione lub podatnik nie złoży w wyznaczonym terminie przekonujących wyjaśnień, które wskazywałyby na poprawność przesłanego raportu, organ podatkowy w drodze decyzji administracyjnej może nałożyć karę w wysokości 500 zł za każdy popełniony w złożonym pliku błąd.

Jeżeli podatnik dopuści się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, nie stosuje się w stosunku do niego kar administracyjnych, ale pociąga do odpowiedzialności zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego. Warto nadmienić, że za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe może zostać uznane nieprzesłanie pliku JPK_V7 lub przesłanie dokumentu niezgodnego z obowiązującym wzorem.