Nowy limit przychodu dla emerytów i rencistów

Nowy limit przychodu dla emerytów i rencistów już od 1 września 2020

W komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. zostały ogłoszone nowe limity miesięcznego przychodu wpływające na zmniejszenie albo zawieszenie emerytury lub renty. Należy pamiętać, że wysokość limitów zmienia się co kwartał i jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał poprzedni.

Nowe limity dla emerytów i rencistów weszły w życie z dniem 1 września br. i wynoszą obecnie 3517,20 zł, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz 6531,90 zł, czyli 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Te same limity za kwartał poprzedni, tj. od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku wynosiły odpowiednio 3732,10 zł oraz 6931,00 zł. Nietrudno zauważyć, że obecnie obowiązujące kwoty limitów są zdecydowanie niższe.

Co oznaczają limity dla emerytów i rencistów?

Podane kwoty są istotne dla emerytów i rencistów, którzy poza pobieranym świadczeniem uzyskują przychody z tytułu wykonywanej pracy i nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Jest to istotne ograniczenie, polegające na zmniejszeniu świadczeń emerytalno-rentowych emerytów i rencistów, którzy osiągnęli przychód między 3517,20 zł a 6531,90 zł. Konsekwencją jest zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli:

  • 620,37 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 465,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 527,35 zł – dla rent rodzinnych dla jednej osoby.

Jeżeli natomiast przychód przekroczy kwotę 6531,90 zł to świadczenie za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia, zostanie zawieszone. Należy w tym miejscu nadmienić, że dorabianie do emerytury lub renty do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 3517,20 zł nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Przypominamy też, że podane limity obowiązują wyłącznie rencistów oraz emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze określonego ustawą wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, nie dotyczą powyższe ograniczenia.