Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych – nowe zasady 2016

Wraz z początkiem tego roku funkcjonują nowe przepisy odnośnie naliczania odsetek ustawowych, oraz za zaległości podatkowe. Niektóre zmiany są korzystne dla podatników, inne przeciwnie.

Niższe odsetki za zaległości podatkowe

Zmianie uległa wyłącznie stawka obniżona, która obecnie wynosi 50% stawki podstawowej. Dotychczas było to 75%. Sama metoda obliczania stawki podstawowej nie uległa zmianie, natomiast jej minimalna wysokość nie może być niższa niż 8%.

Aby skorzystać z obniżonej stawki procentowej należy spełnić następujące warunki:

  • złożyć korektę w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu złożenia deklaracji podatkowej,
  • uregulować zaległości do 7 dni od korekty,
  • korekta nie może być wynikiem podjęcia lub poinformowania o kontroli.

Odsetki za zwłokę od VAT i akcyzy

Wprowadzony został nowy rodzaj odsetek, który jest naliczany za zwłokę w przypadku VAT i akcyzy. Wynosi ona 150% stawki podstawowej, czyli minimum 12%.

Wysokość odsetek ustawowych i kapitałowych od 2016

Zmianie uległa wysokość odsetek ustawowych. Od początku 2016 ich wysokość to powiększona o 3.5% równowartość stopy referencyjnej NBP (obecnie 1.5%). W związku z tym obecnie wynosi ona 5% rocznie.

Zmianie uległa również maksymalna wysokość odsetek kapitałowych, która nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych. Na chwilę obecną wynosi on 10% rocznie.

Odsetki za zwłokę (opóźnienie)

Dotychczas jeżeli nie ustalono pomiędzy stronami wysokości odsetek za zwłokę zastosowanie znajdowała wysokość odsetek ustawowych. Od początku 2016, jeżeli postanowienia umowy nie stanowią inaczej wysokość odsetek za zwłokę wynosi 7%.

Ustalono również ograniczenie w możliwości ustalenia wysokości umownych odsetek za zwłokę. Nie mogą one przekroczyć pułapu 14%.

PAMIĘTAJ:
W przypadku transakcji handlowych, czyli świadczeniu usług i dostawie towarów pomiędzy przedsiębiorcami obowiązuje stawka 9.5%.