Spis z natury na koniec roku podatkowego

Spis z natury na koniec roku

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzania na koniec roku spisu z natury. Taki spis sporządza się też niekiedy w innych sytuacjach. Kiedy dokładnie? Precyzuje to Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152 poz. 1475 z późn. zm.).

Sporządzanie remanentu, czyli spisu z natury, jest ważne, ponieważ ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu z działalności gospodarczej. Niezwykle istotne jest więc jego prawidłowe wykonanie. Popełnione pomyłki mogą skutkować błędnie wypełnioną deklaracją PIT.

Kiedy przygotować spis z natury?

Zgodnie z przytoczonym wyżej aktem prawnym, remanent należy przygotować:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec roku podatkowego,
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
 • w przypadku zmiany wspólnika lub zmiany proporcji udziałów wspólników,
 • w razie likwidacji działalności.

Inne okoliczności, o których wspomina rozporządzenie, to:

 • konieczność sporządzania spisu przez przedsiębiorców, którzy przygotowują go za okresy miesięczne,
 • gdy jego przygotowanie zarządził na podstawie odrębnych przepisów naczelnik urzędu skarbowego.

Jeżeli przedsiębiorca planuje sporządzenie spisu w innym terminie niż 1 stycznia, 31 grudnia bądź dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, powinien na siedem dni przed datą sporządzenia tego spisu zawiadomić w formie pisemnej naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Co ujmujemy w spisie?

Przedsiębiorca, przygotowując spis z natury, powinien w nim ująć:

 • towary handlowe,
 • materiały podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • a także braki i odpady.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że w spisie należy również wykazać należące do niego towary, które w dniu remanentu znajdowały się poza siedzibą firmy, a także znajdujące się w siedzibie towary obce. W tym ostatnim przypadku nie ma konieczności sporządzania wyceny, należy natomiast podać ilość i wskazać właściciela.

Spis należy przeprowadzić nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie posiada towarów. W takim przypadku przygotowuje się remanent zerowy.

Jak przygotować spis z natury?

Dokument powinien zostać sporządzony ręcznie i podpisany przez osoby, które go przygotowały oraz przez właściciela/wspólników firmy. Dodatkowo można go również wygenerować w programie księgowym, z którego korzysta przedsiębiorca. W spisie powinny się znaleźć co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela firmy/wspólników,
 • data sporządzenia,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru oraz innych składników majątku (a w przypadku likwidacji także wyposażenia),
 • jednostkę miary,
 • stwierdzoną w czasie spisu ilość,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość, jaka wynika z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”
 • wspomniane wyżej podpisy.

Warto pamiętać, że płatnicy VAT ujmują w spisie cenę według cen zakupu netto, natomiast ci, którzy vatowcami nie są ceny brutto.