Strategie podatkowe 2021

Strategie podatkowe – z jakimi zmianami musimy się zmierzyć po 1 stycznia 2021?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w roku ubiegłym ustawą na dużych przedsiębiorców, którzy osiągnęli obrót wyższy niż 50 mln euro, a także na podatkowe grupy kapitałowe, został nałożony obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek ma wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Obligatoryjne publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.2123). Zmiana została wprowadzona jako jeden z kolejnych już sposobów na uszczelnienie podatków.

Z czym wiąże się wprowadzenie nowego obowiązku?

Nowy obowiązek wynika wprost z zapisu art. 27c ustawy o CIT, który został dodany przez wspomnianą wyżej nowelizację ustaw. Za niewywiązywanie się z niego mogą grozić dotkliwe sankcje pieniężne w wysokości do 250 000 zł.

Zgodnie z wymienionym wyżej aktem prawnym i jego zapisami podatnik powinien zamieścić informację o realizowanej strategii podatkowej na swojej stronie internetowej do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Obligatoryjnie powinien też przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) informację o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Co powinno się znaleźć w takiej informacji, określa szczegółowo wprowadzony nowelizacją zapis ustawy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zakres informacji będzie zależał między innymi od charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.