Wpisy

Wypadek przedsiębiorcy. Zasiłek - świadczenie wypadkowe z ZUS

Wypadek przedsiębiorcy a ZUS

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i opłacającej składki społeczne przysługują z ZUS świadczenia w przypadku, jeśli ta podczas pracy uległa wypadkowi. Wielu samozatrudnionych zdaje się o tym nie pamiętać. Tymczasem opłacanie składki wypadkowej, która dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obligatoryjna, daje im prawo do korzystania ze świadczenia w sytuacji, kiedy na skutek problemów zdrowotnych będących skutkiem wypadku nie będą mogli wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Opłacanie składek społecznych należy do obowiązków przedsiębiorcy. Dzięki nim przedsiębiorca może korzystać ze świadczeń w okresie niezdolności do pracy. Jednak nie każdy przedsiębiorca wie, jakie świadczenia mu przysługują oraz jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.

Jakie składki na ubezpieczenie musi opłacać przedsiębiorca?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowi opłacania ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym, do którego można, ale nie trzeba przystąpić. Jeśli samozatrudniony tego nie zrobi, ale będzie opłacał terminowo składki na obligatoryjne ubezpieczenie społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe, będzie mógł liczyć na otrzymanie z ZUS świadczenia, jeśli ulegnie wypadkowi przy pracy.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie wypadkowe z ZUS?

Do wypłaty świadczeń z ZUS osobie samozatrudnionej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem podczas wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością ma zastosowanie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673). Jednak aby otrzymać takie świadczenie, należy spełnić poniższe warunki:

 • Wypadek przy pracy

Zdarzenie, które doprowadzi do niezdolności do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością, musi odpowiadać definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z ww. ustawą jest to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”. Mówi o tym art. 3 przytoczonego aktu prawnego. Czynnikiem zewnętrznym może być m.in działanie ludzi, maszyn, pojazdów albo sił natury. O wypadku mówimy też, kiedy zdarzenie ma miejsce podczas podróży służbowej albo szkolenia.

 • Konsekwencja

W konsekwencji tego zdarzenia dochodzi do trwałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu osoby samozatrudnionej.

 • Przyczyna

Do zdarzenia nie może dojść z winy przedsiębiorcy. Mowa tu o lekkomyślności lub zaniedbaniu samozatrudnionego, takim jak np. wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu.

 • Zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne

W chwili, gdy dojdzie do zdarzenia, przedsiębiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i nie może mieć zaległości względem ZUS.

 • Dokumentacja zdarzenia

Aby otrzymać świadczenie przedsiębiorca musi złożyć do ZUS odpowiedni wniosek oraz udokumentować zaistniałe zdarzenie. ZUS ustali w drodze decyzji rodzaj oraz wysokość wypłacanego świadczenia.

Samozatrudniony będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia, jeżeli wszystkie z ww. warunków zostaną spełnione jednocześnie.

Kiedy nie otrzymamy świadczenia wypadkowego?

Jednak nie każdy przedsiębiorca, który ulegnie wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia. Istnieje kilka okoliczności, które mogą to uniemożliwić. Jedną z nich jest zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w dniu, w którym dojdzie do zdarzenia, na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Świadczenie nie będzie wypłacane do czasu spłaty całości zadłużenia. Warto pamiętać też, że prawo do świadczenia przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Jak już wspomniano powyżej, świadczenie może być wypłacane, jeżeli przedsiębiorca opłacający składkę na ubezpieczenie wypadkowe i niemający zaległości względem ZUS ulegnie wypadkowi podczas podróży służbowej, szkolenia lub wykonywania usługi u klienta, co uznaje się za wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto wziąć jednak pod uwagę, że zdarzenia mające miejsce przed rozpoczęciem prazy i po jej zakończeniu (w tym drodze do pracy i z powrotem) nie są uznawane za wypadek przy pracy. Przedsiębiorca nie otrzyma zatem z tego tytułu świadczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe, do którego przystępuje się dobrowolnie.

Świadczenie chorobowe i odszkodowanie dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, a który ulegnie wypadkowi przy pracy, będzie mógł się ubiegać o wypłatę takich świadczeń jak:

 • zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy);
 • jednorazowe odszkodowanie (art.6 ust.1 pkt 4 ww. ustawy).

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Zniesienie limitu 30 krotności składek zus - projekt ustawy

Projekt zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS

W listopadzie br. trafił do Sejmu projekt ustawy likwidującej 30-krotność składek na ZUS. Z dokumentu wynika, że już od przyszłego roku nie byłoby limitu przychodu, do którego najlepiej zarabiający opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takie rozwiązanie miałoby podnieść wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 7,1 mld zł.

Przeciwko zniesieniu limitu opowiedziała się część społeczeństwa i niektóre ugrupowania polityczne. Szacuje się, że po wprowadzeniu w życie ustawy składki od całości przychodu, a nie – jak jest dotychczas – od jego części stanowiącej 30-krotność prognozowanego w danym roku przeciętnego wynagrodzenia musiałoby płacić około 370 osób. Choć zmiana dotyczy tylko części społeczeństwa, jej długofalowe skutki mogą być odczuwalne dla wszystkich.

Czytaj więcej

Przejście z preferencyjnych składek na mały ZUS. Co trzeba zrobić?

Z początkiem bieżącego roku weszła w życie ważna i długo wyczekiwana przez wielu przedsiębiorców zmiana w przepisach. Najmniejsi przedsiębiorcy zyskali możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u, czyli składek zależnych od przychodu. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia społeczne będą dla nich niższe niż dla reszty przedsiębiorców. Aby skorzystać z ulgi, muszą spełniać określone w ustawie warunki i dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 8 stycznia. W niektórych przypadkach na mały ZUS można też przejść w późniejszym terminie.

O tym, czym dokładnie jest mały ZUS i jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z tej ulgi, pisaliśmy już na naszym blogu w przeszłości – sprawdź w artykule pt.: „ZUS od przychodu – najważniejsza informacje„. W tym wpisie zajmiemy się konkretnym przypadkiem, a mianowicie zmianą składek preferencyjnych na zależne od przychodu.

Czytaj więcej

Mały ZUS w 2019 roku – ile wyniesie?

Pojęcie mały ZUS 2019 może oznaczać obniżone składki przez 2 lata dla nowych firm lub sposób naliczania składek od przychodu. O co chodzi i czy to opłacalne?

Mały ZUS 2019 – co to znaczy?

Do tej pory mówiąc mały ZUS mieliśmy na myśli preferencyjne składki ZUS, które naliczane były od minimalnego wynagrodzenia. Dzięki tym udogodnieniom mogliśmy spokojniej rozpoczynać działalność i płacić niższe składki przez 2 pierwsze lata działalności.

Od stycznia 2019 roku ma wejść w życie nowy przepis, według którego składki ZUS będą naliczane od przychodu. Udogodnienie to często określone jest słowami: mały ZUS dla małych firm 2019.

Już od dłuższego czasu mówiło się o tym, żeby uzależnić wysokość składek od zarobków przedsiębiorców. W końcu pracownikom etatowym tak się nalicza daniny na ZUS. Czy jednak pomysł Rządu rzeczywiście będzie ulgą dla budżetu przedsiębiorców?
Ale po kolei.

Czytaj więcej

Duży ZUS 2019 - ile wyniesie?

Duży ZUS 2019 – ile wyniesie, jaka kwota?

Wiemy już, że składki ZUS od stycznia 2019 radykalnie wzrosną. Przeczytaj i sprawdź, na jakie miesięczne koszty musisz być przygotowany.

Nowe składki ZUS 2019

W naszym budżecie co miesiąc będziemy musieli znaleźć następujące kwoty:

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 - ustawa

Ustawa PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 roku – najważniejsze informacje

Rządowy projekt zakłada, że od nowego roku pracownicy będą odkładać część wynagrodzenia na przyszłą emeryturę. Co to oznacza dla pracodawców?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Rada Ministrów uchwaliła projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W myśl projektu osoby zatrudnione mają odkładać zarobione pieniądze do specjalnego funduszu na poczet dodatku do przyszłej emerytury. Za powstanie i zarządzanie zakładowych PPK mają odpowiadać pracodawcy. Do programu mają być zaliczone wszystkie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę i umowie zleceniu.

Czytaj więcej

Szewc - mała firma, mały ZUS

Mały ZUS dla małych firm od 2019 roku

Od dawna czekaliśmy na podobne rozwiązanie. Składki ZUS płacone proporcjonalnie do tego, co zarobimy, zamiast opłaty ryczałtowej. Dla kogo będzie mały ZUS dla małych firm i na jakich warunkach? Czy rzeczywiście będzie to rozwiązanie opłacalne? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.

Dla kogo mały ZUS dla małych firm?

Z ulgowych warunków opłacania ZUSu mogą skorzystać właściciele jednoosobowych działalności, których miesięczny przychód nie przekracza 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku byłyby to firmy, które zarabiają mniej niż 5 250 zł. Według szacunków Rządu, na dzień dzisiejszy jest w Polsce ok. 200 tys. takich działalności.

Czytaj więcej

Składka zdrowotna ZUS - kto nie płaci

Kto nie płaci składki zdrowotnej ZUS?

Składka zdrowotna jest obowiązkowa dla każdej działalności gospodarczej osobno. Ponadto, przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi ZUS na start, również muszą opłacać tę składkę. Czy są w ogóle jakieś zwolnienia? Kto nie płaci składki zdrowotnej? Dowiesz się z tego artykułu.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składki zdrowotnej muszą spełniać warunki:

 • posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • uzyskiwanie przychodów z działalności niższych niż 50 % minimalnej emerytury, czyli 514,90 zł w 2018 roku,
 • stosowanie karty podatkowej.

Niepełnosprawni, którzy nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, również mogą korzystać ze zwolnienia ze składki zdrowotnej. Wówczas niezbędne jest orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

Emeryci i renciści zwolnieni ze składki zdrowotnej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wskazuje na grupę emerytów, którym należy się zwolnienie ze składki zdrowotnej. Trzeba spełniać poniższe warunki:

 • pobieranie emerytury / renty brutto w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie (w 2018 roku to 2 100 zł),
 • uzyskiwanie przychodów z działalności niższych niż 50 % minimalnej emerytury, czyli 514,90 zł w 2018 roku,
 • rozliczanie podatku w formie karty podatkowej.

Jak korzystać z ulgi

Trzeba zaznaczyć, że zarówno w przypadku niepełnosprawnych, jak i emerytów, przychód jest liczony tak samo. Wartość kwoty należnej za dany miesiąc pomniejsza się o VAT.

Ponadto, warto wiedzieć, że zwolnienie ze składki zdrowotnej nie ogranicza się tylko do samego przedsiębiorcy. Wraz z nim, zwolnieni są członkowie jego rodziny. Szkoda tylko, że progi przychodu, które uprawniają do zwolnienia, są takie niskie. Zwolnienie może być ratunkiem w miesiącach, w których były problemy z przychodem.

W deklaracji ZUS DRA należy wpisać podstawowy wymiar składki zdrowotnej. W miejscu, gdzie trzeba podać wysokość składki zdrowotnej, należy wpisać 0,00 zł. Jeśli przestaniesz spełniać jakiś z warunków zwolnienia, w deklaracji wpiszesz kwotę minimalnej składki (319,94 zł w 2018 roku).

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą – niezbędne informacje

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca musi przerwać na jakiś czas prowadzenie działalności gospodarczej? Czy musi wtedy płacić podatki? A co z opłacaniem składek ZUS?

Czytaj więcej

ZUS ulga na start

ZUS ulga na start – wszystko co musisz wiedzieć

Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne są utrapieniem niejednego początkującego przedsiębiorcy. Niezależnie, czy firma przynosi realny zysk, czy też nie – pieniądze do ZUSu trzeba oddać. Częściową pomocą było wprowadzenie tzw „małego ZUSu”. W tym przypadku podstawą wyliczenia składek było 30 % minimalnego wynagrodzenia. Dla nowych firm nawet ta ulga była niewystarczająca. Pierwsze miesiące działalności mogą przecież w ogóle nie generować przychodów. Czy możliwe jest prowadzenie firmy bez ZUSu?

Czytaj więcej