Tarcza Antykryzysowa. Spadek obrotów samozatrudnionego

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Przedłużająca się epidemia i spowodowane nią spowolnienie gospodarcze nie pozostaje bez wpływu na sytuację samozatrudnionych. Niewielkie firmy, zwłaszcza te, których działalność jest związana z usługami i wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, mogą odczuwać to bardzo dotkliwie. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano rozwiązanie, które ma zapobiegać negatywnym skutkom takiej sytuacji.

Pomoc polegająca na dofinansowaniu samozatrudnionych przewidziana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Odpowiednie regulacje zostały wprowadzone art. 15zzc Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Spadek obrotów w firmie

Przedsiębiorca będzie mógł dostać dofinansowanie, jeśli wykaże spadek obrotów gospodarczych w firmie. Mniejsza sprzedaż towarów albo usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym jest tutaj kluczowa. Należy ją wykazać poprzez porównanie obrotów w dwóch kolejnych dowolnych miesiącach kalendarzowych roku 2020 i analogicznych miesiącach w roku ubiegłym. Przedsiębiorca sam powinien wskazać porównywany okres. Jeśli ten będzie się rozpoczynał w trakcie miesiąca kalendarzowego, wtedy miesiąc należy rozumieć jako 30 kolejnych następujących po sobie dni kalendarzowych. Wysokość udzielanego wsparcia jest uzależniona od wielkości spadku obrotów osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Na jakie wsparcie może liczyć samozatrudniony?

Dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy odczują negatywne finansowe skutki pandemii, ma formę comiesięcznie wypłacanych świadczeń, przy czym wsparcia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego urzędu pracy. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu konieczne będzie zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania pomiędzy starostą i przedsiębiorcą. Wypłata dofinansowania nastąpi po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Wniosek można składać również przez stronę praca.gov.pl, wybierając zakładkę Tarcza Antykryzysowa.

Wysokość wsparcia zależy od spadku obrotów firmy i prezentuje się następująco:

  • Jeżeli obroty spadną o co najmniej 30%, przedsiębiorca otrzyma 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. łącznie 3900 zł;
  • Jeżeli obroty spadną o co najmniej 50%, przedsiębiorca otrzyma 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. łącznie 5460 zł;
  • Jeżeli obroty spadną o co najmniej 80%, przedsiębiorca otrzyma 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. łącznie 7020 zł.

Należy pamiętać, że wsparcie jest przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności w okresie, za który otrzyma dofinansowanie.