Tarcza Antykryzysowa Koronawirus - Postojowe

Tarcza antykryzysowa i pomoc dla przedsiębiorców

Rząd przedstawił program „tarczy antykryzysowej”, która stanowi pomoc dla firm w okresie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedzią premiera do firm może trafić łącznie pomoc w wysokości przekraczającej wartość 100 mld zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w postaci zwolnień z należnych składek, pożyczek oraz dofinansowań części kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych, a także składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń.

O jaką pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy?

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Jest to pomoc skierowana do mikroprzedsiębiorców i wypłacana jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dniu kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy o udzielenie pożyczki. Pożyczka jest niskooprocentowana, a jej wartość wynosi 5 tys. zł. Okres spłaty pożyczki ustalono na 12 miesięcy, przy czym obowiązuje tu okres trzymiesięcznej karencji. Pożyczka razem z odsetkami może na wniosek pożyczkobiorcy zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest utrzymanie przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia pożyczki, stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Postojowe – wypłata jednorazowego świadczenia razy trzy

To świadczenie skierowane jest do samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Mogą je otrzymać osoby, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, a jednocześnie nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Najnowsze przepisy mają wprowadzić możliwość uzyskania świadczenia postojowego także w maju i czerwcu. Zasady przydziału jednak nie są jeszcze w pełni poznane.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

O dofinansowanie mogą wnioskować małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy. W tym przypadku wysokość przyznanej pomocy będzie zależna od liczby zatrudnionych w firmie pracowników. Takie dofinansowanie będzie można uzyskać na okres trzech miesięcy, jednak Rada Ministrów dopuszcza możliwość przedłużenia tego okresu osobnym rozporządzeniem.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów w firmie

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca musi udokumentować spadek obrotów. Dofinansowanie wypłacane jest miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Trzymiesięczne wsparcie może zostać w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydłużone.

W przypadku obniżenia obrotów o:

  • co najmniej 30% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% –  może być przyznane dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Zwolnienie z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

O możliwości skorzystania z takiej pomocy pisaliśmy szczegółowo w jednym z naszych ostatnich artykułów. Jego treść można znaleźć tutaj. Zwolnienie może obejmować 3 miesiące, licząc od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Z pomocy mogą skorzystać płatnicy, którzy:

  • byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i opłacali składki za siebie lub osobę współpracującą, a przychód z prowadzonej działalności w lutym nie przekroczył 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia lub którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • są osobami duchownymi.

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym będącym skutkiem spadku obrotów firmie przysługuje od pracodawcy wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 50% wynagrodzenia i nie niższej niż wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne pracownikowi od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Przedsiębiorca w związku ze spadkiem obrotów będących następstwem epidemii i spowolnienia gospodarczego może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Obowiązuje tu zastrzeżenie, że wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz może dofinansować do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne pracownikowi od pracodawcy od przyznanych świadczeń.