Tarcza branżowa koronawirus - COVID

Tarcza branżowa – kto z niej skorzysta

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju i licznymi obostrzeniami, które istotnie ograniczają działalność przedsiębiorców z niektórych branż, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało dla nich pakiet pomocowy, czyli tzw. antykryzysową tarczę branżową. Wprowadzone w ramach tarczy branżowej rozwiązania są skierowane do przedsiębiorców działających w tych branżach, które najbardziej dotkliwie odczuły skutki drugiej fali pandemii.

Według niektórych szacunków tarcza branżowa może pomóc około 200 tysiącom firm, które z powodu pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji. Przewidziana w ramach pakietu pomoc może polegać między innymi na:

  • Udzieleniu dotacji w wysokości do 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców,
  • Zawieszeniu w roku 2021 opłaty targowej,
  • Przyznaniu jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł z możliwością jego przedłużenia na kolejne miesiące,
  • Zwolnieniu ze składek ZUS za listopad bieżącego roku z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
  • Dofinansowaniu wynagrodzeń dla pracowników przez okres 3 miesięcy w kwocie po 2000 zł.

Dla kogo przeznaczona jest tarcza branżowa?

Instrumenty wsparcia opracowane w ramach tarczy branżowej zostały przewidziane dla firm z branż szczególnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii. Wśród nich można wymienić między innymi branżę gastronomiczną, fitness, turystyczną, rekreacyjną, edukacyjną, kulturalno-rozrywkową, transportową, sprzedaży detalicznej (stragany oraz targowiska) i wiele innych. Łącznie na wsparcie może liczyć kilkadziesiąt różnych branż. Rodzaj udzielonej pomocy może być uzależniony od rodzaju przeważającej działalności (PKD) przedsiębiorcy.

Zwolnienie z opłacania składki ZUS

Jedną z form pomocy jest zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 do 30 listopada bieżącego roku. Aby uzyskać takie wsparcie, należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych w ustawie rodzajów działalności. Kolejnym zgłoszenie podmiotu jako płatnika składek do dnia 30 czerwca br. Należy też wykazać, że przychód uzyskany przez przedsiębiorcę w listopadzie bieżącego roku był niższy od przychodu uzyskanego w listopadzie ubiegłego roku o co najmniej 40%. Przepisy wskazują, że w przypadku, gdy przedsiębiorca opłaci składkę przed uzyskaniem informacji o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, ta będzie podlegała zwrotowi.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w 2020 roku, czyli w wysokości 2080 zł zostało przewidziane dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili jeden z określonych rodzajów działalności. Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest wykazanie, że w październiku lub listopadzie 2020 r. uzyskane w firmie przychody z tej działalności były o co najmniej 40% niższe od przychodu uzyskanego z tej samej działalności w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Należy w tym miejscu nadmienić, że osoby rozliczające się w formie karty podatkowej będą mogły otrzymać świadczenie odpowiadające 50% minimalnego wynagrodzenia.

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

O skorzystanie z dotacji w wysokości do 5000 zł będą mogli ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 40% niższy od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym ubiegłego roku. Innymi koniecznymi do spełnienia warunkami jest:

  • Prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednej z określonych w ustawie rodzajów działalności,
  • Na dzień 30 września 2020 r. działalność nie mogła być zawieszona.

Należy pamiętać, że dotacja będzie mogła mieć formę bezzwrotnej pomocy pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez kolejne 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Dotacje będą udzielane przez powiatowe urzędy pracy w odpowiedzi na wnioski złożone drogą elektroniczną za pomocą strony praca.gov.pl.

Zawieszenie opłaty targowej

Ten rodzaj wsparcia jest kierowany do konkretnych branż. Polega na zwieszeniu w roku 2021 poboru opłaty targowej, która jest pobierana od drobnych przedsiębiorców nieposiadających infrastruktury handlowej i sprzedających na targowiskach. W przypadku takich osób nawet niewielka opłata stanowi duże obciążenie. W wyniku zawieszenia opłaty targowej w roku 2021 wpływów z tego tytułu zostaną pozbawione konkretne gminy. Dlatego ustawodawca postanowił o udzieleniu im rekompensaty w wysokości dochodów, jakie poszczególne gminy osiągnęły z tej opłaty w roku 2019. Rekompensaty będą wypłacane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z góry za cały rok do dnia 31 marca 2021 r.

Tarcza branżowa przewiduje też inne formy wsparcia jak ułatwienia w zatrudnianiu pracowników i dofinansowanie ich wynagrodzeń. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie www Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.