Zaliczka a VAT

Wpłata / pobranie zaliczki a rozliczenie VAT

Często stosowaną praktyką wśród przedsiębiorców jest pobieranie lub wpłata zaliczki na potrzeby transakcji realizowanych w przyszłości. Manewr ten poprawia płynność finansową, pozwalając na pokrycie kosztów związanych z realizację zamówienia.

Wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji a VAT

Według przepisów ustawy VAT art. 19a ust. 8, za otrzymanie częściowej lub całościowej zapłaty przed zrealizowaniem dostawy lub usługi powoduje powstanie obowiązku podatkowego w momencie otrzymania jej od kontrahenta. To znaczy, że dostawca pobierając zaliczkę jest obowiązany naliczyć dla niej stawkę podatku VAT, zatem wszystkie wpłacone zaliczki są kwotami brutto. Obliczanie podstawy opodatkowania określa art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Według treści ustawy jako zaliczkę traktuje się wszelakiego rodzaju zapłatę z tytułu sprzedaży otrzymaną od odbiorcy lub osoby trzeciej włącznie z dotacjami, subwencjami oraz innego rodzaju dopłatami wypływającymi na cenę usługi lub towaru.

PRZYKŁADOWE OBLICZENIE

Sprzedający otrzymał zaliczkę w wysokości 1000 zł na poczet zlecenia. Zgodnie z ogólną zasadą usługi podlegają opodatkowaniu stawką 23%, kwota podatku wyniesie:

1000 zł x 23/123 = 186,99. Zatem wartość netto wyniesie: 1000 zł – 186,99 = 813,01 zł

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury, która potwierdza otrzymanie części lub całości kwoty zamówienia w terminie nie późniejszym niż 15 dzień kolejnego miesiąca, niż ten w którym go otrzymał. Faktura powinna zostać wystawiona z godnie z przepisami ustawy o VAT – art. 106f ust. 1, zawierając wszelkie niezbędne dane stron oraz przedmiotu transakcji (nazwę towaru / usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionego towaru, wartość netto, brutto oraz wartość podatku).

Dokument księgowy nie powinien natomiast być wystawiony wcześniej aniżeli 30 dni przed otrzymaniem całości lub części zapłaty, dostarczeniem towaru lub realizacją usługi.