Wszystko o Split Payment – ogólnie i w szczegółach

Choć o podzielonej płatności – split payment – pisaliśmy już wcześniej, temat ten nadal rodzi wiele pytań. Nurtujące przedsiębiorców wątpliwości mogą powodować problemy natury praktycznej. Brak niedomówień i omówienie szczegółów dotyczących tej kwestii powinno usprawnić funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

O podzielonej płatności wspominaliśmy już na blogu kilkakrotnie. Z artykułu Split Payment – podzielona płatność – co to jest? można dowiedzieć się, na czym polega podzielona płatność. W artykule Split payment – najważniejsze informacje temat rozstał rozszerzony, nadal jednak nie omówiono wielu związanych z nim szczegółów, z którymi na co dzień będą spotykać się przedsiębiorcy. Ponieważ obowiązkowe stosowanie podzielonej płatności w stosunku do wybranej grupy towarów ma wejść w życie już w drugiej połowie tego roku, zdecydowaliśmy się poruszyć ten temat raz jeszcze. Tym razem zastanowimy się, z czym będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy, dla których split payment już wkrótce będzie obligatoryjny.

Mechanizm podzielonej płatności – przypomnienie

Do rachunku rozliczeniowego prowadzonego przez przedsiębiorcę bank automatycznie tworzy rachunek VAT. W mechanizmie podzielonej płatności klient wykonuje przelew – tak, jak na dotychczasowych zasadach – w całości na rachunek rozliczeniowy. Część tej kwoty, stanowiąca wartość podatku VAT, będzie przez bank przekazywana na rachunek VAT przedsiębiorcy.

Ile rachunków VAT może prowadzić przedsiębiorca?

Rachunek VAT jest tworzony dla każdego podatnika, niezależnie od tego, czy ten jest płatnikiem VAT, czy nie. Do kilku kont rozliczeniowych prowadzonych przez przedsiębiorcę może zostać otwarty jeden rachunek VAT. Na wniosek przedsiębiorcy bank może jednak otworzyć więcej takich rachunków. Pierwszy z nich otwierany jest automatycznie wraz z otwarciem rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy.

Jak zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany przez bank automatycznie wraz z zamknięciem przez przedsiębiorcę ostatniego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych polskich. Pamiętajmy, że do kont walutowych nie ma rachunków VAT.

Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest zerowe saldo na rachunku VAT. Jeśli saldo nie jest równo 0 PLN, przedsiębiorca powinien złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwolnienie środków z tego rachunku.

Do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT?

Zgromadzone na rachunku VAT środki należą do przedsiębiorcy. Możliwość do korzystania z nich jest jednak dla niego ograniczona. Szczegółowo zakres dysponowania tymi środkami określa ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Dokument wskazuje między innymi: jakie środki mogą wpływać na takie konto, jak dokonuje się z niego płatności i w jaki sposób środki mogą być wypłacane.
Jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym?

Realizacja przelewów do urzędu skarbowego w mechanizmie split payment będzie odbywać się tak samo, jak do tej pory. Przelew wykonuje się za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy, a środki pobierane są z powiązanego rachunku VAT.

Co, jeśli na rachunku VAT nie ma wystarczających środków?

Przelew w mechanizmie split payment może być realizowany do urzędu skarbowego, nawet jeśli przedsiębiorca nie ma wystarczających środków na rachunku VAT. W tym przypadku brakująca część kwoty zostanie pobrana ze środków rachunku rozliczeniowego. Należy jednak pamiętać o konieczności zapewnienia odpowiednich środków na rachunku rozliczeniowym.

Czy istnieje możliwość robienia przelewów pomiędzy różnymi rachunkami VAT?

Przedsiębiorca może wykonywać przelewy pomiędzy własnymi rachunkami VAT, jednak tylko, jeśli te prowadzone są przez ten sam bank. Realizacja przelewów pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach nie jest możliwa.

Czy przedsiębiorca może zasilić własny rachunek VAT?

Przelewy z rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy na rachunek VAT nie będą realizowane.

Jak uzyskać dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Uwolnienie środków z rachunku VAT i przeksięgowanie ich na rachunek rozliczeniowy jest możliwe, ale wymaga uzyskania zgody urzędu skarbowego. Po złożeniu odpowiedniego wniosku przedsiębiorca na decyzję urzędników będzie musiał poczekać do 60 dni. Po uzyskaniu zgody na przeksięgowanie środków bank powinien niezwłocznie zareagować na dyspozycję złożoną przez przedsiębiorcę.

Split payment a cash flow w firmie

Ograniczenie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT może wpłynąć negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Choć w przeważającej większości są to środki należne urzędowi skarbowemu, zdarza się, że mogą zostać odliczone od podatku VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca mógłby je wykorzystać na inny cel, w tym płatność innych zobowiązań. Pamiętajmy jednak, że na uwolnienie środków będzie musiał czekać do czasu podjęcia stosownej decyzji przez urząd skarbowy. Dlatego przedsiębiorstwa powinny już dziś ocenić wpływ mechanizmu podzielonej płatności na pozycję finansową firmy i opracować stosowane rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować przepływy finansowe w przedsiębiorstwie.

Powyżej omówiono najczęściej nasuwające się pytania w kontekście wprowadzenia split payment. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorstwa mogą napotkać także inne problemy i przeanalizować sposób działania przedsiębiorstwa po zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.