Zasiłek opiekuńczy od listopada 2020

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 i koniecznością wprowadzenia kolejnych obostrzeń dla obywateli, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który będzie przysługiwał niektórym rodzicom. Podstawą prawną, która wprowadza tę zmianę, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1961).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na okres 21 dni i może przysługiwać od 9 do 29 listopada br. Kto może z niego skorzystać?

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Świadczenie może być wypłacone rodzicom w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do której uczęszcza dziecko. Prawo do zasiłku rodzice zyskują również wtedy, gdy mamy do czynienia z ograniczonym działaniem placówki (np. nauczanie hybrydowe, czyli częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie) lub czasowym ograniczeniem w funkcjonowaniu placówki.

Warto pamiętać, że świadczenie to, podobnie jak dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany w ubiegłych miesiącach, jest przeznaczone dla opiekunów dzieci do lat 8. Mogą z niego skorzystać również ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; w wieku do lat 18, gdy mowa o rodzicach dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; a także rodzice osób pełnoletnich w wieku do lat 24, jeśli te mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. O wypłatę świadczenia można się też ubiegać w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, jeśli sytuacja ta była wynikiem panującej epidemii COVID-19.

Ważne informacje

W celu uzyskania świadczenia należy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie, w którym pracownik informuje o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Takie oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W przypadku rodziców prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest złożenie podobnego oświadczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych.

Zainteresowani świadczeniem powinni pamiętać, że to nie będzie przysługiwać, jeśli jedno z rodziców może sprawować opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to między innymi osób przebywający na urlopie wychowawczym, rodzicielskim oraz osób bezrobotnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie też wypłacany rodzicom, którzy pracują dla podmiotów świadczących usługi lecznicze lub realizujących zadania publiczne związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym przypadku obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi uczęszczającymi do klas I-III należy do szkoły podstawowej.

Kolejną sytuacją, kiedy zasiłek nie będzie mógł być wypłacony, jest powzięta przez rodziców decyzja o nieposłaniu dziecka do placówki, pomimo że ta pozostaje otwarta.