Zasiłek opiekuńczy po dniu 26 lipca 2020r.

Od dnia 12 marca do 26 lipca br. rodzicom przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Wprowadzenie tych przepisów było odpowiedzią na zaistniałą w kraju sytuację związaną z COVID-19.

Po 26 lipca rodzice nie mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony ww. przepisami. Obecnie, jeśli spełnią warunki określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870), zwanej dalej ustawą zasiłkową, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

O czym mówi ustawa zasiłkowa?

Zgodnie z zapisami przytoczonej ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8. roku życia, w następujących sytuacjach:

  1. Gdy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
  2. Jeżeli istnieje w stosunku do dziecka uzasadnione podejrzenie o nosicielstwo choroby zakaźnej.
  3. Gdy mamy do czynienia z chorobą niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą – zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) – lub chorobą opiekuna dziennego, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.
  4. W przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego albo rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia mu sprawowanie opieki.
  5. W przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale sprawującego nad dzieckiem opiekę w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym.

Nieprzewidziane zamknięcie placówki

Jednocześnie warto nadmienić, że za nieprzewidziane zamknięcie placówki, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, a uprawniające do zasiłku opiekuńczego, uważa się takie, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia zamknięcia. Z tego w oczywisty sposób wynika, że zamknięcia placówek takich jak szkoły, przedszkola i żłobki na okres wakacyjny nie można traktować jako zdarzenia nieprzewidzianego. W związku z powyższym nie będzie to okoliczność uprawniająca do pobierania zasiłku opiekuńczego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko nie zostało przyjęte do placówki z powodu limitu miejsc lub jeśli rodzić został poinformowany o odmowie przyjęcia dziecka. Zatem kiedy możemy mieć do czynienia z nieprzewidzianym zamknięciem placówki? Jedną z takich okoliczności jest kwarantanna, którą placówka może zostać objęta z powodu COVID-19 lub innej choroby zakaźnej. Inne przykłady nieprzewidzianych okoliczności to m.in.: zagrożenie powodziowe, remont budynku spowodowany nagłą okolicznością itp.

Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy może być wypłacany łącznie przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Okres ten nie jest zależny od liczby osób, które są uprawnione do zasiłku, a także od liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.