Zerowy PIT dla młodych do 26 lat

Zerowy PIT – ulga dla osób do 26 lat

Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Zgodnie ze zmianami wprowadzony zostanie zerowy PIT dla osób młodych, czyli do 26 roku życia.

Szacuje się, że z takiej ulgi może skorzystać nawet 2 mln młodych ludzi. Podobne regulacje obowiązują już w Czechach, Francji i Belgii. Jak będą wyglądać w naszym kraju?

Na czym polega zerowy PIT dla młodych?

Ulga w postaci zwolnienia z podatku będzie przysługiwać osobom do 26 roku życia. Ma dotyczyć przychodów z pracy, a uszczegóławiając: stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.

Co istotne, zwolnienie obowiązuje do wysokości przychodu nieprzekraczającej w roku kalendarzowym 85 528 zł. W roku 2019 – pamiętamy, że ulga wchodzi w życie od sierpnia bieżącego roku – kwota ta będzie mniejsza i wyniesie 5/12 rocznego limitu, czyli 35 636,67 zł. Nadwyżka przychodów wykraczająca poza wspomniane wyżej limity będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Szczegóły dotyczące ulgi

Należy pamiętać, że limit jest liczony łącznie dla wszystkich umów o pracę (zlecenie). Przy jego ustalaniu liczy się kwota brutto wynagrodzenia wpisana na umowie (umowach). Nie mają tu znaczenia inne ulgi podatkowe, czy koszty uzyskania przychodu. Łączenie różnych źródeł przychodów nie wyklucza prawa do ulgi. Oznacza to, że osoba do 26 roku życie może jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z przedmiotowej ulgi jednak tylko w stosunku do przychodu, który uzyska w związku z pracą wykonywaną w ramach umowy o pracę (zlecenie).

Aby skorzystać z ulgi, młody pracownik może złożyć do swojego pracodawcy wniosek o to, by ten od 1 sierpnia nie pobierał zaliczek na podatek. Tak wygląda sytuacja w roku bieżącym. Od 1 stycznia 2020 roku zaliczki nie będą pobierane automatycznie do kwoty 85.528 zł.