Zgłoszenie prowadzenia KPiR nie jest wymagane

Zgodnie z art. 24a ust. 3a-3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy w ciągu 20 dni od założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mieli obowiązek złożenia pisemnego zawiadomienia o jej prowadzeniu. Obowiązek ten dotyczył podatników, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej i wybrali taką formę opodatkowania albo podjęli decyzję o zmianie formy opodatkowania. Obowiązek taki został zniesiony wraz z początkiem 2018 roku.

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany stanowią część działań, które mają na celu ograniczanie procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie uproszczenie ma wpłynąć pozytywnie na ogólną ocenę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i rozwój przedsiębiorczości.

Obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 27 października 2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175). Jedną ze zmian, jakie zostały wprowadzone tym aktem prawnym, było uchylenie ust. 3a-3c w art. 24a ustawy o PIT, w którym była mowa o obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z powyższym obowiązek taki został zniesiony wraz z początkiem 2018 roku.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe

Jeżeli zgodnie z obowiązującymi w przeszłości przepisami przedsiębiorca powierzał prowadzenie KPiR biuru rachunkowemu, powinien w ciągu 7 dni zawiadomić o tym fakcie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej naczelnika urzędu skarbowego. Znowelizowana ustawa (o której mowa powyżej) zniosła również ten obowiązek.

Uchylenie obowiązków informacyjnych znacznie upraszcza procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Nie były to jednak jedyne zmiany, jakie wprowadzono znowelizowaną ustawą.