Jakie zmiany w podatkach weszły w życie z dniem 1 lipca 2020r.?

Z dniem 1 lipca 2020 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach dotyczących obowiązujących podatków. Wiele z nich pierwotnie zaplanowano we wcześniejszych terminach, jednak ostatecznie – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – ich wprowadzenie przesunięto na 1 lipca 2020 r. Co więcej, kolejnych zmian możemy się spodziewać już w październiku br., a następnych w styczniu 2021 r.

Warto nadmienić, że mające wejść w życie w najbliższym czasie zmiany, jak i te, które już zaczęły obowiązywać, nie wynikają z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Samodzielne przeanalizowanie stosownych przepisów może utrudniać fakt, że wprowadzono je różnymi aktami prawnymi. Najważniejsze z nich postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu, by ułatwić czytelnikom przygotowanie się do zaistniałych oraz nadchodzących zmian.

Nowa matryca stawek VAT

Na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. poz.568) z dniem 1 lipca br. zaczęła obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Wprowadzono ją dla uproszczenia przepisów dotyczących obowiązujących wcześniej stawek. Uproszczenie polega na objęciu jednakową stawką całych grup towarowych (działów CN). Zamiast obowiązującej do dnia 30 czerwca 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) obecnie ma zastosowanie:

  • w zakresie towarów – Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • w zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Wiążąca informacja stawkowa

Na podstawie tego samego aktu prawnego, co nowa matryca stawek VAT została wprowadzona możliwość wnioskowania o wiążącą informację stawkową (WIS). Możliwość taką uzyskali podatnicy z dniem 1 listopada 2019 r., a decyzje administracyjne wydane w sprawie WIS miały obowiązywać od dnia 1 kwietnia br., jednak termin ten przesunięto ostatecznie na 1 lipca br. Decyzje WIS zawierają opis towaru lub usługi (ewentualnie towarów lub usług), które składają się na jedno świadczenie ze wskazaniem ich klasyfikacji i właściwej stawki VAT. Decyzja WIS jest wiążąca dla organu podatkowego względem podatnika, na którego wniosek taka decyzja została wydana. Z ochrony takiej będą mogli skorzystać także inni podatnicy, powołując się na WIS zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozliczanie VAT od importu towarów

Od dnia 1 lipca 2020 r. zmianie uległy przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od importu towarów. Obecnie obowiązujące przepisy wprowadzono ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Zgodnie z nimi wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mogą już korzystać z możliwości rozliczania VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Co więcej, rozliczeń można dokonywać w terminie do 25. dnia następnego miesiąca, a nie – jak zobowiązywały podatników obowiązujące wcześniej przepisy – w ciągu 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Warto jednak pamiętać, że podatnicy, którzy skorzystają z możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT, nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji. Taką możliwość uzyskają ponownie dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia kwartału, w którym miał miejsce import towaru, od którego VAT rozliczono bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Kolejne zmiany w przepisach dotyczące rozliczania VAT od importowanych towarów wejdą w życie 1 października 2020 r.

Stawka 0% przy WDT

1 lipca br. weszły w życie również zmiany wynikające z ustawy z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ww. przepisy stanowią implementację dyrektywy 2018/1910. Poprzez ich wprowadzenie ustawodawca zaostrzył warunki stosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W celu jej zastosowania nabywca jest obecnie zobowiązany do podania numeru identyfikacji podatkowej dostawcy. Do stawki 0% przedsiębiorca będzie musiał również złożyć prawidłową informację podsumowującą.

To tylko część znowelizowanych przepisów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Czego dotyczą pozostałe zmiany i gdzie należy szukać informacji na ich temat? Oto krótkie zestawienie:

Zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Transakcje łańcuchowe – ujednolicenie sposobu rozliczania na terenie UE Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
Magazyny typu call-off stock zamiast magazynów konsygnacyjnych j.w.
Odpowiedzialność karna za niezłożenie zawiadomienia o prowadzeniu magazynu typu call-off stock, złożenie go po terminie lub podanie nieprawdziwych informacji j.w.
Raportowanie schematów podatkowych transgranicznych j.w.
Indywidualne rachunki podatkowe Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Wpłaty na rachunki spoza białej listy podatników VAT j.w.
Składanie korekty zeznania podatkowego za pomocą usługi Twój e-PIT j.w.
Roczne obliczenie podatku przez organy rentowe j.w.
Umowa o współdziałanie podatnika z KAS na wiosek podatnika Ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Zmiany podatkowe, obowiązujące od 1 października 2020 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Nowy JPK_VAT Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Kary przewidziane za: nieprzestrzeganie obowiązku polegającego na składaniu deklaracji; nieskładaniu deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składanie deklaracji niezgodnej ze wzorem dokumentu elektronicznego. j.w.

Zmiany podatkowe, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Dotyczy Podstawa prawna
Ulga na złe długi Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania j.w.
Ulga IP Box – doprecyzowanie przepisów j.w.
Rozbieżności w kwalifikowaniu struktur hybrydowych Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.