Składki ZUS od przychodu 2019

ZUS od przychodu – najważniejsze informacje

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem wielu zmian w obowiązujących przepisach. Niektóre z nich w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie małych firm. Część z tych przepisów weszła w życie w roku ubiegłym i zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić. Wymienić należy tu m.in.: podzieloną płatność VAT (split payment), jednolity plik kontrolny oraz półroczne zwolnienie z ZUS. Z początkiem roku 2019 wprowadzono kolejną zmianę – składka ZUS od przychodu. To na nią czekało wielu przedsiębiorców.

Na czym polega zmiana?

Najmniejsi przedsiębiorcy zyskali wreszcie możliwość płacenia niższych składek ZUS. Przed zmianą wszyscy przedsiębiorcy zobligowani byli do opłacania takiej samej składki bez względu na skalę prowadzonej działalności i osiągane przez firmę przychody. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość składek będzie uzależniona od osiąganych przychodów, jednocześnie jednak najniższe składki nie będą mogły być niższe niż obecnie obowiązujący preferencyjny ZUS dla osób rozpoczynających działalność oraz nie będą wyższe niż tzw. duży ZUS.

Regulacje dotyczące tej zmiany znajdziemy w Ustawie z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Tak, jak w przypadku wielu ulg, tak i tutaj konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Zgłoszenie do składek od przychodu należało przekazać do ZUS do dnia 8 stycznia. Przedsiębiorcy, którzy nie zrobili tego w wyznaczonym terminie, nie będą mogli skorzystać z ulgi w roku bieżącym, a na kolejne zgłoszenie będą musieli poczekać do roku kolejnego.

Co istotne, podany termin obowiązuje także przedsiębiorców, którzy obecnie pracują na etacie i z tego powodu opłacają tylko składkę zdrowotną. Jeśli po zakończonej pracy na etacie chcieliby skorzystać z przysługującej im ulgi, powinni zgłosić taką chęć również do dnia 8 stycznia.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którym w tym roku przestanie przysługiwać preferencyjna składka ZUS. Jeśli postanowią po zakończeniu opłacania składek preferencyjnych skorzystać z możliwości opłacania składek ZUS od przychodu, zgłoszenia będą mogli dokonać w ciągu 7 dni od daty zakończenia składek preferencyjnych. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny przypadek, kiedy można dokonać zgłoszenia w ciągu roku.

Komu przysługuje ulga?

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi? Ustawodawca określił, że składki ZUS od przychodu będą mogły opłacać osoby, które:

Zarejestrowane są jako przedsiębiorcy w CEIDG;

  • Przychody z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczyły wysokości 63.000 zł (czyli progu uprawniającego do skorzystania z ulgi);
  • Opłacają pełne składki ZUS (czyli przedsiębiorcy nie przysługują preferencyjne składki ZUS);
  • Działalność gospodarcza była prowadzona przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
  • Płatnik rozliczający się na karcie podatkowej nie korzystał ze zwolnienia z VAT;
  • Działalność nie jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, dla którego osoba przed dniem rozpoczęcia działalności wykonywała w roku bieżącym albo poprzednim roku kalendarzowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Próg uprawiający do skorzystania z ulgi

Ustawodawca, rozważając wysokość limitu, przyjął ostatecznie za próg uprawniający do skorzystania z ulgi 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. W roku bieżącym ze składek ZUS uzależnionych od przychodu mogą zatem skorzystać przedsiębiorcy, którzy w roku 2018 osiągnęli przychód nie wyższy niż wspomniana już wyżej kwota 63.000 zł. Przedsiębiorca limit może wyliczyć samodzielnie: 30 x 2.100 zł (wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2018) = 63.000 zł.

Jak długo obowiązywać będzie ulga?

Warto pamiętać, że z ulgi można korzystać przez określony okres. Jak określił ustawodawca, składki ZUS liczone od przychodu mogą być opłacane przez przedsiębiorcę maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Co to dokładnie oznacza?

Jeśli przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z ulgi i korzysta z niej przez okres 36 miesięcy, to przez kolejne 2 lata będzie zobligowany do opłacania pełnego ZUS-u. Dopiero po tym okresie przedsiębiorca będzie mógł ponownie złożyć zgłoszenie do składek od przychodu. Jakie jest uzasadnienie takiego rozwiązania?

Jak wyjaśnia wiceminister Mariusz Haładyj, ustawodawcy zależało na tym, by każdy przedsiębiorca, który będzie spełniał warunki do skorzystania z ulgi, uzbierał minimalny kapitał emerytalny.

Reasumując

Mały ZUS to nie obowiązek, a alternatywa, z której mogą skorzystać niektórzy przedsiębiorcy. Rozważając taką możliwość, powinni jednak wziąć pod uwagę, że niskie składki będą się też wiązały z niższymi świadczeniami w przyszłości. Możliwość skorzystania z ulgi została obwarowana pewnymi warunkami. Zgłoszenia do opłacania składek od przychodu (z jednym wyjątkiem) można dokonać tylko na początku roku.