Zwolnienie ze składek ZUS - ponowne rozpatrzenie wniosków - koronawirus

Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców – ponowne rozpatrzenie wniosków

W związku z uwzględnieniem przez Sejm postulatów Rzecznika MŚP dotyczących zwalniania z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji, gdy przedsiębiorca posiadał w ZUS-ie nadpłatę, stosowne przepisy zostały już przekazane do Senatu. W oparciu o nie złożone w okresie do 30 czerwca br. wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS zostaną rozpatrzone ponownie.

Co istotne, wnioski przedsiębiorców zostaną rozpatrzone nawet wtedy, jeśli ZUS wydał wcześniej decyzję odmowną, nie przychylając się tym samym do wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy, ubiegając się o taką formę pomocy, posiadali nadpłatę w ZUS albo dokonali płatności składek, które objęły należności za okres dotyczący złożonego wniosku.

Zmiana przepisów z korzyścią dla przedsiębiorców

W dniu 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Art. 10 ust. 1 ww. aktu prawnego informuje, że w przypadku złożonych do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek społecznych za miesiące marzec, kwiecień i maj br. zwolnienie to przysługuje także wówczas, gdy powyższe składki zostały przez przedsiębiorcę opłacone lub jeśli ZUS z urzędu zaliczył na ich poczet nienależne opłacone składki.

W związku z wprowadzoną zmianą przedsiębiorcy nie muszą składać do ZUS wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż nastąpi to z urzędu. Po wejściu przepisów w życie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Dzięki temu płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli liczyć na umorzenie w wysokości 100% należnych składek, a ci, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych, na umorzenie w wysokości 50% należnych składek.

W przypadku powstania nadpłaty w związku z ww. umorzeniem zostanie ona zaliczona na poczet kolejnych składek lub na wniosek płatnika będzie podlegać zwrotowi. O zwrot przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się po ustaleniu wysokości umorzenia.

O sposobie rozpatrzenia sprawy ZUS będzie informował za pomocą Platformy Usług Elektronicznych lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty.